Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών της omnichannel στρατηγικής της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας για το α΄ εξάμηνο του έτους 2023.

By 14 Μαρτίου, 202316 Μαρτίου, 2023No Comments

H Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ σας καλεί να υποβάλλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσιών της
omnichannel στρατηγικής της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας για το α΄ εξάμηνο του έτους 2023
, σύμφωνα
με:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 118 και του άρθρου 120, παρ.3 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016
    τ.Α’) όπως ισχύει
  2. Την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ :23REQ012288123 2023-03-14
Έγκριση αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ :23REQ012289313 2023-03-14

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 21/03/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο της Αλεξάνδρειας
Ζώνης Καινοτομίας, Φιλικής Εταιρείας 12 & Ι. Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη Τ.Κ.54 621
. Το συνολικό ποσό για την
παραπάνω δαπάνη ανέρχεται σε 2.604,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.Ε 64.01.08.1024
του προϋπολογισμού της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας , οικονομικού έτους 2023.

Διαβάστε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.