Συνέδριο για την ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας στη διασυνοριακή περιοχήΕκδηλώσεις Co-Working

«INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014 -2020»

Τίτλος 'Εργου:
"Promoting entrepreneurship by Supporting Promising Innovative Ideas Through Pre-Incubating Mechanisms με Ακρωνύμιο: CO-WORKING"

Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος στο πρόγραμμα “CO-WORKING” σε συνεργασία με εταίρους από Ελλάδα και Βουλγαρία.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα εθνικά ταμεία των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα INTERREG V A CP  «GREECE- BULGARIA 2014-2020».

Διαβάστε περισσότερα: INTERREG CO-WORKING Project Call 

INTERREG-CO-WORKING PROJECT

Στόχος 'Εργου

CO-WORKING

Promoting entrepreneurship by Supporting Promising Innovative Ideas Through Pre-Incubating Mechanisms

Γενικός στόχος του έργου CO-WORKING είναι η ενθάρρυνση στη δημιουργία επιχειρήσεων δημιουργώντας ένα καινοτόμο οικοσύστημα στη διασυνοριακή περιοχή, βασισμένο στην εγκαθίδρυση δύο υποστηρικτικών μηχανισμών προθερμοκοίτισης επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία αντίστοιχα. Σε αντίθεση με μία κοινή θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων, η προθερμοκοίτιδα θα υποστηρίζει μόνο επιχειρηματικά ιδέες/ έργα και όχι ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις.
Tο έργο στοχεύει στην επιτάχυνση των ομάδων πρώιμου σταδίου για την εξέλιξη μιας επιχειρηματικής ιδέας υπό πραγματικές συνθήκες, πριν αναλάβει επιχειρηματικό ρίσκο με στόχο τη μετατροπή των αρχικών ιδεών σε βιώσιμες προτάσεις που ξεπερνούν τη λεγόμενη «κοιλάδα του θανάτου».

CO-WORKING PROJECT

interreg co working

Συγκεκριμένοι Στόχοι

 • Η ανάπτυξη μιας στρατηγικής προ-θερμοκοίτισης στη διασυνοριακή περιοχή με βάση τη διαβούλευση με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους και την εμπειρική επιτόπια εργασία, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες διεθνείς μεθοδολογίες.
 • Η εγκατάσταση και ο εξοπλισμός δύο προθερμοκοιτίδων.
 • Η ανάπτυξη ενός Εργαλείου Διάγνωσης Επιχειρηματικής Ιδέας που σχετίζεται με μια Εργαλειοθήκη προθερμοκοίτισης. Σε αυτή τη βάση, ομάδες πρώιμου σταδίου μπορούν να αναπτύξουν το δικό τους Business Model Canvas (BMC) και να επικυρώσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες βάσει μιας μεθοδολογίας διάγνωσης επιχειρήσεων.
 • Η διοργάνωση των εβδομάδων εκμάθησης με στόχο να παρασχεθούν στις ομάδες του πρώτου σταδίου οι βασικές αρχές για την επιχειρηματικότητα, καταλήγοντας σε εκδηλώσεις.
 • Η έναρξη ενός ολιστικού μηχανισμού επιτάχυνσης, που περιλαμβάνει εξατομικευμένη εκπαίδευση, υποστήριξη καθοδήγησης και κατάρτισης και επιχειρηματικές αποστολές.
 • Η διαβούλευση με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, συστάσεις πολιτικής και κεφαλαιοποίηση.
 • Η δημιουργία ενός κινητού δικτύου συμβούλων και μιας συμβουλευτικής μονάδας ανάμεσα στις δυο περιοχές του έργου και πέρα από το τέλος του έργου. Ολόκληρος ο μηχανισμός υποστήριξης αναμένεται να διασυνδεθεί με τα Γραφεία Σταδιοδρομίας των Πανεπιστημίων και με οποιοδήποτε άλλο οργανισμό που σχετίζεται με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στη διασυνοριακή περιοχή.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα Έργου

 • (150) πιθανοί φιλοξενούμενοι επιχειρηματίες και ομάδες λαμβάνουν υποστήριξη στις Bootcamp Weeks.
 • (300) συμμετέχοντες συμμετέχουν σε ημέρες επίδειξης και συναντήσεις.
 • (150) νέοι επιστήμονες, (150) τοπικές εταιρείες, (40) υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και (25) ειδικοί κάνουν χρήση του σχεδίου δράσης για τη στρατηγική προ-θερμοκοίτισης στη διασυνοριακή περιοχή, το σχέδιο δράσης πολιτικής, την εργαλειοθήκη και τις ενότητες.
 • (150) άτομα με πολλά υποσχόμενες επιχειρηματικές ιδέες συμμετέχουν σε ολιστικό πρόγραμμα επιτάχυνσης πρώιμου σταδίου και (80) από αυτά κάνουν χρήση του καμβά Business Model, του Assumption Validation και του Business Diagnosis Tool.
 • (200) τοπικές εταιρείες επισκέπτονται το Εργαλείο διάγνωσης επιχειρηματικής ιδέας και (100) χρησιμοποιούν τις Ενότητες.
 • (25) ομάδες συμμετέχουν σε εκδηλώσεις pitching και παρουσιάζουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες μπροστά από μια επιτροπή αξιολόγησης.
 • (15) πιθανοί επιχειρηματίες αναπτύσσουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • (4) θεσμικά όργανα της ΕΕ, (10) εθνικά όργανα, (30) περιφερειακά και τοπικά όργανα θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα του έργου.
 • (50 επιχειρηματίες), (10) τοπικές αρχές και (10) εκπαιδευτικά ιδρύματα συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη.
 • (10.000) πολίτες είναι η ομάδα-στόχος της Εκστρατείας ΜΜΕ.
 • (20) οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, ΜΜΕ και μέλη του προσωπικού επηρεάζονται από τον οργανισμό αποστολών.
 • (800) επισκέψεις ετησίως στον ιστότοπο του έργου.
interreg co working

INTERREG V-A
“GREECE – BULGARIA

ΕΡΓΟ COWORKING

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ BOOTCAMP

Η δεύτερη φάση επιτάχυνσης του έργου Co-Working περιλαμβάνει συνοπτικά:

(Α) Ένα Πρόγραμμα Καθοδήγησης (mentoring)
(Β) Ένα Πρόγραμμα Κατάρτισης και
(Γ) Ένα Πρόγραμμα Συμβουλευτικής

Πιο συγκεκριμένα,

(Α) Το Πρόγραμμα Καθοδήγησης (mentoring) οργανώνεται ως εξής:

Μήνας 1ος: Συνάντηση Προσανατολισμού-Βραχυπρόθεσμοι επιχειρησιακοί στόχοι – Αξιολόγηση Ικανοτήτων
Μήνας 2ος: Σχεδιασμός Ατομικού Αναπτυξιακού Σχεδίου – Έλεγχος Ατομικού Αναπτυξιακού Σχεδίου
Μήνας 3ος: Επαγγελματικός Στόχος # 1 – Επαγγελματικός Στόχος # 2
Μήνας 4ος: Έλεγχος Επαγγελματικών Στόχων -Αξιολόγηση Προγράμματος Καθοδήγησης – Ανασκόπηση – Συμπεράσματα

Κάθε μέντορας θα αναλάβει έναν ωφελούμενο μετά από μια διαδικασία βέλτιστου συνδυασμού (προφίλ ωφελούμενου προς προφίλ μέντορα).

Το mentoring θα παρέχεται στο πλαίσιο μιας διαρκούς επικοινωνίας ωφελούμενου με μέντορα, με κάθε πρόσφορο μέσο (zoom, skype, email κ.λπ.) και τουλάχιστον τεσσάρων συνεδριών σε μια διάρκεια τεσσάρων μηνών με κατανομή μία συνάντηση ανά μήνα.

Στο πλαίσιο του mentoring ο ωφελούμενος θα υποστηριχθεί προκειμένου να εκπονήσει το επιχειρηματικό του σχέδιο, το οποίο θα βαθμολογηθεί μέσα από το ψηφιακό εργαλείο διάγνωσης της βιωσιμότητας της επιχειρηματικής ιδέας, που έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο του έργου Co-Working.

Στην τέταρτη συνεδρία το επιχειρηματικό σχέδιο θα συζητείται σε ένα πάνελ πέντε μεντόρων οι οποίοι θα εξετάσουν κάθε ένα σχέδιο ως προς τα θέματα: α) της βιωσιμότητας της επιχειρηματικής ιδέας, β) του προτεινόμενου μάρκετινγκ, γ) της ενσωμάτωσης καινοτομίας, δ) των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων και ε) των στοιχείων τοπικού ανταγωνισμού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, προκειμένου ο ωφελούμενος να λαμβάνει σχόλια, προτάσεις, υποδείξεις ή και διορθώσεις στο επιχειρηματικό του σχέδιο.

(Β) Το Πρόγραμμα Κατάρτισης οργανώνεται ως εξής:

▪ Κατάρτιση στον τομέα της επιχειρηματικότητας και στη διαμόρφωση μίας επιχειρηματικής ιδέας
▪ Κατάρτιση στο business modelling
▪ Κατάρτιση στην καινοτομία και τη δημιουργική οικονομία

Η κατάρτιση θα παρέχεται υβριδικά στον χώρο της ΑΖΚ και παράλληλα μέσω Zoom, σε διάρκεια 7 ημερών συνολικά.

(Γ) Το Πρόγραμμα Συμβουλευτικής οργανώνεται ως εξής:

▪ Εξειδικευμένη Συμβουλευτική νομικής υποστήριξης σε θέματα εργατικής νομοθεσίας, θέματα αμοιβών, συλλογικών συμβάσεων κ.λπ.
▪ Εξειδικευμένη Συμβουλευτική φοροτεχνικής υποστήριξης σε ζητήματα φορολογικά, κοστολόγησης, ασφαλιστικά, λογιστικών προτύπων, ισολογισμών, εταιρικών μορφών κ.λπ.
▪ Εξειδικευμένη Συμβουλευτική εξωστρέφειας & εξαγωγικού προσανατολισμού σε θέματα διαδικασιών εξαγωγών, έρευνας αγοράς, διεθνών εκθέσεων, δικτύωσης κ.λπ.
▪ Εξειδικευμένη Συμβουλευτική στη δημιουργική οικονομία σε θέματα που αφορούν στην πνευματική ιδιοκτησία, στην πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία, στον πολιτιστικό τουρισμό κ.λπ.
▪ Εξειδικευμένη Συμβουλευτική στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα σε θέματα που αφορούν στην επιχειρηματική ανακάλυψη, στην καινοτομία προϊόντος/υπηρεσίας, καινοτομία διαδικασίας κ.λπ.

Η συμβουλευτική θα παρέχεται από 8 εξειδικευμένα στελέχη για χρονικό διάστημα 2,5 περίπου μηνών. Τον 1ο μήνα ο υποψήφιος θα αποκτήσει γνώσεις πάνω στις παραπάνω θεματικές, ενώ παράλληλα θα του παρέχεται και συμβουλευτική υποστήριξη όλο το διάστημα των 2,5 μηνών από τα στελέχη μας, τα οποία θα είναι διαθέσιμα κατόπιν ραντεβού.

Στο τέλος αυτής της διαδρομής κάθε ωφελούμενος θα έχει αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο, ως αποτέλεσμα των υποστηρικτικών υπηρεσιών που περιεγράφηκαν παραπάνω.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με το Πρόγραμμα Κατάρτισης (Β) και θα ακολουθήσει το Πρόγραμμα Συμβουλευτικής (Γ). Παράλληλα με τα παραπάνω θα ξεκινήσει και το Πρόγραμμα Καθοδήγησης (Α), το οποίο θα εξελίσσεται από την αρχή έως το τέλος της δράσης.

Παρακάτω επισυνάπτεται το χρονοδιάγραμμα της δράσης.

Περισσότερες πληροφορίες για το CO-WORKING μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου 

Partners