Νομοθεσία ΑΖΚ

Μπορείτε να βρείτε παρακάτω όλη τη σχετική Νομοθεσία της ΑΖΚ, από την Ίδρυση μέχρι και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της.

Καταστατικό ΑΖΚ

Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. επιδιώκει σκοπούς κοινωφελείς και δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον αρμόδιο Υπουργό. Η διοίκηση της εταιρείας, η οργάνωση και η λειτουργία της, οι αρμοδιότητες των οργάνων της και κάθε ειδικότερο θέμα ρυθμίζονται με το καταστατικό της, το οποίο καταρτίζεται από το Δ.Σ. αυτής και εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε τη νομοθεσία

Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας ΑΖΚ

Αντικείμενο του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της ΑΖΚ είναι η περιγραφή της οργανωτικής δομής, της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της, ο καθορισμός του αριθμού, των ειδών και της κατανομής των θέσεων εργασίας ανά οργανική μονάδα, των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του Ανθρώπινου Δυναμικού, του τρόπου αξιολόγησης των εργαζομένων και της άσκησης του πειθαρχικού ελέγχου, καθώς και η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ της ΑΖΚ και των εργαζόμενων σε αυτήν κατά τρόπο δίκαιο, ενιαίο και ομοιόμορφο, με σκοπό την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία της.

Διαβάστε τη νομοθεσία

Ρύθμιση για τη δημιουργία του Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς | Νόμος 4690/2020 - Άρθρο 18

Μεταβιβάζεται χωρίς αντάλλαγμα κατά κυριότητα, νομή και κατοχή προς την ΑΖΚ, το ακίνητο ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, μετά των επ’ αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων, κείμενο στη Δημοτική Κοινότητα Περαίας του Δήμου Θερμαϊκού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, εμβαδού 760.807 τμ, με ΚΑΕΚ 190941901071/0/0. Σκοπός της μεταβίβασης είναι η ίδρυση και λειτουργία εντός του ως άνω ακινήτου Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 41 επ. του ν. 3982/2011 (Α ́ 143).

Διαβάστε τη νομοθεσία