Χρήση 2022

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2022 (01.01.2022-31.12.2022)

Χρήση 2021

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2021 (01.01.2021-31.12.2021)

Χρήση 2020

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ΑΖΚ_ Χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020)

Χρήση 2019

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ΑΖΚ_ Χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019)

Ισολογισμός χρήσης 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019

Χρήση 2018

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2018 (1-1-2018 έως 31-12-2018)

Ισολογισμός χρήσης 2018 (01.01.2018-31.12.2018)

Χρήση 2017

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2017 (1-1-2017 έως 31-12-2017)

Ισολογισμός χρήσης 2017 (1-1-2017 έως 31-12-2017)

Πρόσκληση Σύγκλησης των Μετόχων της Α.Ζ.Κ. Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Χρήση 2016

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2016 (1-1-2016 έως 31-12-2016)
Πρόσκληση Σύγκλησης των Μετόχων της Α.Ζ.Κ. Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Χρήση 2015

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2015 (1-1-2015 έως 31-12-2015)

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2015 (1-1-2015 έως 31-12-2015

Πρόσκληση Σύγκλησης των Μετόχων της Α.Ζ.Κ. Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Χρήση 2014

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2014 (1-1-2014 έως 31-12-2014)

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2014 (1-1-2014 έως 31-12-2014)

Πρόσκληση Σύγκλησης των Μετόχων της Α.Ζ.Κ. Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Χρήση 2013

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2013 (1-1-2013 έως 31-12-2013)

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2013 (1-1-2013 έως 31-12-2013)

Πρόσκληση Σύγκλησης των Μετόχων της Α.Ζ.Κ. Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 

Χρήση 2012

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2012 (1-1-2012 έως 31-12-2012)

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2012 (1-1-2012 έως 31-12-2012)

Πρόσκληση Σύγκλησης των Μετόχων της Α.Ζ.Κ. Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση