Μια Ζώνη Καινοτομίας είναι:

Σε όλο τον κόσμο οι Ζώνες Καινοτομίας λειτουργούν ως μαγνήτες  για μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις ή τμήματα έρευνας και ανάπτυξης μεγάλων επιχειρήσεων που για να πετύχουν χρειάζονται συνεργασίες, υψηλού επιπέδου διοικητικά και επιστημονικά στελέχη και ένα υποστηρικτικό χρηματοοικονομικό και φορολογικό περιβάλλον.

Μια Ζώνη Καινοτομίας είναι:
Ένα σύγχρονο εργαλείο επιστημονικής, τεχνολογικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης μιας περιοχής ή μιας χώρας ολόκληρης.
Μια περιοχή που προσφέρεται για την εγκατάσταση καινοτόμων επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων με καινοτομικές δράσεις που αναπτύσσονται ραγδαία βασιζόμενοι κυρίως στις συνέργειες συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Λαμβάνοντας υπόψη:

  • Την ύπαρξη στη Θεσσαλονίκη κρίσιμης μάζας ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας που διευκολύνει τις συνέργειες 
  • Την ύπαρξη ικανών στελεχών για τη λειτουργία Τμημάτων Έρευνας και Ανάπτυξης μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων ή spin-off εταιριών
  • Την γεωγραφική θέση και γεωπολιτική σημασία της πόλης ώστε να αποτελέσει κόμβο καινοτομίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Η ελληνική πολιτεία με στόχο να μετατραπεί η Θεσσαλονίκη σε διεθνή κόμβο ανάπτυξης της γνώσης και της επιχειρηματικότητας που βασίζεται στη γνώση, θέσπισε τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης [Ζ.ΚΑΙ.Θ.] με το νόμο 3489/2006. 

Σκοπός της Ζ.ΚΑΙ.Θ.

Σκοπός της Ζ.ΚΑΙ.Θ. είναι η συγκέντρωση κρίσιμης μάζας εταιριών που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία σε γεωγραφικά προσδιορισμένες περιοχές (θύλακες) της Θεσσαλονίκης.

Οριοθέτηση της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης 

Σύμφωνα με την με αριθμ. 5064/613/09.05.2012 ΚΥΑ του Υπουργού Οικονομικών και των Αναπληρωτών Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Α.Α.Π. 163/10.05.2012) καθορίστηκαν τα όρια δραστηριοποίησης της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης, όπως στον ακόλουθο χάρτη.