Η Φιλοσοφία μας

Βασικός στόχος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας είναι η υποβοήθηση και υποκίνηση ερευνητικών δράσεων από τις επιχειρήσεις. Παρόλο που η ΑΖΚ δεν αποτελεί ερευνητικό φορέα εντούτοις υλοποιεί δράσεις που ενισχύουν τη μεταφορά τεχνολογίας από τον φορέα-δότη (πανεπιστήμιο - ερευνητικό κέντρο) στον φορέα-δέκτη (επιχείρηση).

Σημασία

Η μεγάλη σημασία αυτών των μηχανισμών για τις επιχειρήσεις, οφείλεται στο γεγονός ότι αποτελούν ένα γρήγορο και σχετικά χαμηλού κόστους μηχανισμό απόκτησης τεχνολογίας, ο οποίος είναι πολύ κρίσιμος, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στηρίζουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στην καινοτομία.

Ερευνητικές Συνέργειες

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η ανάπτυξη ερευνητικών συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων ενισχύονται ιδιαίτερα όταν υπάρχει φυσική γειτνίαση των χώρων εργασίας των αντίστοιχων ομάδων. Η φιλοξενία τμημάτων R&D στον ίδιο φυσικό χώρο επιταχύνει, διευκολύνει και τελικά βελτιστοποιεί τους μηχανισμούς μεταφοράς τεχνολογίας, οδηγώντας σε ανταγωνιστικά προϊόντα.