Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας συμμετείχε ως Partner στο πρόγραμμα Erasmus ARRANGE-ICT σε συνεργασία με τους παρακάτω εταίρους από 3 χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο: TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA, State University of Library Studies and Information Technologies, SofiaUniversity of Western MacedoniaSEERCAIZUniversity of Cyprus, Startup (Cyprus) Ltd.

Στόχος του έργου ήταν να συνδέσει τα πανεπιστήμια, την επιχειρηματικότητα και τη βιομηχανία, προκειμένου να εντοπίσει τις ικανότητες και τις ανάγκες του επαγγελματικού προφίλ στην αγορά εργασίας, να παρέχει καινοτόμες λύσεις στην αναντιστοιχία δεξιοτήτων και να προωθήσει βιώσιμες επιχειρηματικές ευκαιρίες μεταξύ πανεπιστημίου και αγοράς εργασίας.

Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας υλοποίησε τη Μελέτη Προοπτικής Διερεύνησης, η οποία  επικεντρώθηκε στην ανάλυση του τομέα των Τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών και των τάσεων του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στη ψηφιακή μετάβαση του τομέα των ΤΠΕ στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στη Βουλγαρία, αναλύοντας την τρέχουσα κατάσταση, τις ευκαιρίες, τα κενά και τις ανάγκες μαζί με τις μελλοντικές προοπτικές.

Εστιάζοντας αρχικά στην ευρωπαϊκή διάσταση, η ανάλυση διαπίστωσε ότι η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία και η δημιουργία θέσεων εργασίας στην ευρωπαϊκή βιομηχανία καθοδηγούνται όλο και περισσότερο από τη χρήση νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών. Αυτό πρέπει να υποστηριχθεί από ένα εργατικό δυναμικό που έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να εφαρμόσει αυτές τις νέες τεχνολογίες αποτελεσματικά. Δεδομένου του ρόλου των ψηφιακών ικανοτήτων στην οικονομία, η έλλειψη ειδικών ΤΠΕ και εργαζομένων με προηγμένες δεξιότητες ΤΠΕ θα μπορούσε να παρεμποδίσει τους αναπτυξιακούς στόχους της Ευρώπης. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα πρέπει να υποστηρίζεται με ένα ευρύ φάσμα δράσεων σε κυβερνητικό επίπεδο. Η μελλοντική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης έγκειται στην ικανότητά της να παραμένει σε υψηλή θέση σε συναφείς τομείς που είναι πιθανότερο να δημιουργήσουν καινοτομία και ανάπτυξη βραχυπρόθεσμα και ο στόχος αυτός απαιτεί κατάρτιση και εκπαίδευση του ψηφιακού εργατικού δυναμικού προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ως επόμενο βήμα, η έρευνα επικεντρώθηκε στην εύρεση του καθεστώτος ΤΠΕ και της κατάστασης των υπό εξέταση χωρών, εταίρων του έργου. Ξεκινώντας από την Ελλάδα μέσω μιας σε βάθος ανασκόπησης εντοπίστηκαν τα κύρια-κρίσιμα επαγγέλματα που προκύπτουν, τα οποία από την άποψη της γνώσης, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, συνδέονται με τον τομέα των ΤΠΕ, όπως Μηχανικός Λογισμικού (Προγραμματιστής), Αναλυτής Συστημάτων/ Σχεδιαστής Δικτύου, Αναλυτής Επιχειρήσεων, Ειδικός Ψηφιακών Μέσων και πολλά άλλα. Τα τελευταία 10 χρόνια η αγορά εργασίας ΤΠΕ στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από ταχύ ρυθμό επαγγελματικής αλλαγής, με γνώμονα την εμφάνιση τεχνολογιών που απαιτούν νέες δεξιότητες και νέους τρόπους εργασίας. Ως αποτέλεσμα, έχουν σημειωθεί σοβαρές ελλείψεις δεξιοτήτων. Μια πιθανή λύση είναι η παροχή συνεχούς κατάρτισης στους εργαζομένους για την ενίσχυση της απόκτησης νέων δεξιοτήτων και νέων τρόπων εργασίας.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ανάλυση για την Κύπρο και τη Βουλγαρία σχετικά με τη θέση τους στον τομέα των ΤΠΕ. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν  ότι οι κυπριακές εταιρείες αρχίζουν να αναγνωρίζουν τη στρατηγική σημασία της βελτιστοποίησης των υποδομών, της ενοποίησης και του μετασχηματισμού στις επενδύσεις στις ΤΠΕ τα τελευταία χρόνια. Καθώς οι εταιρείες προχωρούν στο ψηφιακό μετασχηματισμό τους και αναπόφευκτα απαιτούν τεχνογνωσία στην εφαρμογή και χρήση των νέων τεχνολογιών, αισθάνονται όλο και περισσότερο τις επιπτώσεις των ελλείψεων δεξιοτήτων, τις οποίες παρατηρήσαμε ως κοινό ζήτημα με αυτή της Ελλάδας.

Όσον αφορά στη Βουλγαρία παρουσιάζει ένα αυξανόμενο οικοσύστημα επιχειρηματιών ψηφιακής τεχνολογίας, που έχει αναδυθεί τα τελευταία χρόνια. Οι επιχειρήσεις στη Βουλγαρία υιοθετούν διαφορετικές ψηφιακές τεχνολογίες για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, όπως η χρήση RFID, η ηλεκτρονική τιμολόγηση, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το Cloud. Νέες ευκαιρίες υπάρχουν στον τομέα των ΤΠΕ, καθώς οι βουλγαρικές εταιρείες εργάζονται για να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην ΕΕ, και καθώς η βουλγαρική κυβέρνηση συμμορφώνεται με τις οδηγίες και τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την ψηφιακή οικονομία της. Από τον Ιούλιο του 2019, ο τομέας ΤΠΕ της Βουλγαρίας χαρακτηρίζεται σταθερός και συνεχώς αναπτυσσόμενος, καθιστώντας τον έναν από τους πιο κερδοφόρους τομείς στη Βουλγαρία. Αυτό ανοίγει νέες προοπτικές για μελλοντικές εξελίξεις και πιθανές συνεργασίες μεταξύ της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και της αντιμετώπισης κοινών ζητημάτων στις χώρες εταίρους.

Περισσότερες πληροφορίες για το ARRANGE-ICT μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://arrange-ict.eu/


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.