Το Elevate Greece αποτελεί μια πρωτοβουλία της Eλληνικής Kυβέρνησης, η οποία έχει ως στόχο τη χαρτογράφηση νεοφυών επιχειρήσεων και την υποστήριξη της ανάπτυξής τους, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη ενός ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Σκοπός του, εκτός από τη διαχείριση και λειτουργία του Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων, είναι η ακόμα μεγαλύτερη δικτύωση των νεοφυών επιχειρήσεων με την επιχειρηματική κοινότητα και την ελληνική βιομηχανία, η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων αυτών, η παρακολούθηση της πορείας τους στη βάση κρίσιμων δεικτών και η δημιουργία βάσης δεδομένων για την εύρεση εξειδικευμένων θέσεων εργασίας σε νεοφυείς επιχειρήσεις.

Η πρωτοβουλία ξεκινάει με την ψηφιακή πύλη μέσω της οποίας οι ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επίσημη πιστοποίηση τους από την αρμόδια αρχή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).

Αποτελώντας την επίσημη ψηφιακή πύλη για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, το Elevate Greece αποσκοπεί στην ενίσχυση, ανάπτυξη και εξωστρέφεια του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ) δημιουργείται γραφείο υποδοχής του Elevate Greece (contact point, help desk) στις εγκαταστάσεις της ΑΖΚ με σκοπό την υποβοήθηση των νεοφυών επιχειρήσεων που έχουν έδρα στη Β. Ελλάδα να υποβάλουν αίτηση για την επίσημη πιστοποίηση τους από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και την ενεργή συμμετοχή τους στις κοινές Δράσεις & Εκδηλώσεις που θα συνδιοργανώνονται στο μέλλον και από τους δύο Φορείς.

Κύριος στόχος αυτής της συνεργασίας μεταξύ του Elevate Greece και της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας είναι να συνεισφέρουν στην αύξηση των συνεργιών και την ανάπτυξη κοινών δράσεων για την ενδυνάμωση του οικοσυστήματος καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Β. Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες : https://elevategreece.gov.gr/el/