Η μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό ευρωπαϊκό αγροδιατροφικό σύστημα αποτελεί βασική προτεραιότητα στην τρέχουσα πολιτική ατζέντα. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο της ΕΕ RELIEF έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της κατάρτισης στη βιοοικονομία στον γεωργικό τομέα, όπως τονίζεται στο πρώτο ενημερωτικό δελτίο πολιτικής του. Το παρόν έγγραφο αποτελεί το αποτέλεσμα μιας σε βάθος ανάλυσης της προσφοράς και των αναγκών κατάρτισης στον τομέα, η οποία διεξήχθη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι εταίροι του έργου RELIEF παρουσίασαν το εναρκτήριο ενημερωτικό δελτίο πολιτικής τους με τίτλο «Προώθηση μιας πρακτικής και επαγγελματικής διεπιστημονικής εκπαίδευσης στη βιοοικονομία στο πλαίσιο της γεωργίας για την ΕΕ» Αυτό το έγγραφο περιγράφει τις θεμελιώδεις προκλήσεις, τις στρατηγικές και τις βασικές συστάσεις πολιτικής για την καθοδήγηση του γεωργικού τομέα προς ένα πιο ανθεκτικό και φιλικό προς το περιβάλλον μέλλον.

Το ενημερωτικό δελτίο πολιτικής υπογραμμίζει τις θεμελιώδεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής και της εξάρτησης από μη ανανεώσιμους πόρους, τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη μετασχηματισμού του τομέα για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας της ΕΕ για το 2030 και το 2050.

Ένα από τα κύρια κενά που εντοπίστηκαν είναι η έλλειψη προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που να εμβαθύνουν στο θέμα της βιοοικονομίας, καθώς και η απουσία διεπιστημονικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση των πολύπλοκων προκλήσεων του γεωργικού τομέα. Το έργο RELIEF αποσκοπεί στη γεφύρωση αυτού του κενού με τη συμμετοχή διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων και την ανάπτυξη πρακτικών και διεπιστημονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Το ενημερωτικό δελτίο πολιτικής παρέχει βασικές συστάσεις πολιτικής για τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τους παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την προώθηση της ενσωμάτωσης της βιοοικονομίας στη γεωργική εκπαίδευση, με στόχο την αύξηση της υιοθέτησης βιώσιμων και κυκλικών γεωργικών πρακτικών.

Οι συστάσεις πολιτικής που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό σημείωμα αποτελούν ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας της ΕΕ. Για την προώθηση της εφαρμογής πρακτικών και διεπιστημονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον γεωργικό τομέα, είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή των πολιτικών φορέων, μαζί με το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτή η συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για τη στήριξη του γεωργικού εργατικού δυναμικού και τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τον γεωργικό τομέα της ΕΕ.

Το πλήρες ενημερωτικό δελτίο πολιτικής είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο του έργου RELIEF: https://relief.uop.gr/policy-brief

Για περισσότερες πληροφορίες: relief@uop.gr

Υπεύθυνος Έργου για το ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ : Αθανάσιος Μπαλαφούτης, abalafoutis@certh.gr


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.