Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχή υπηρεσιών γενικής καθαριότητας και συντήρησης χώρων στην έδρα της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε. έτους, για το έτος 2023

By 17 Φεβρουαρίου, 202322 Φεβρουαρίου, 2023No Comments

H Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. σας καλεί να υποβάλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσιών γενικής
καθαριότητας και συντήρησης χώρων στην έδρα της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε.
έτους, για το έτος
2023, σύμφωνα με:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 118 και του άρθρου 120, παρ.3 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016
    τ.Α’) όπως ισχύει
  2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας
    του Στόχου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Αρ. Πρωτ. 3004881/ΥΔ1244
  3. Τη Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) B6.3a.11
  4. Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Partnership Agreement)
  5. Την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ :23REQ012148099 2023-02-16
Έγκριση αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ :23REQ012148165 2023-02-16

Διαβάστε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.