Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης λογισμικού για την ΑΖΚ έτους 2022-23

By 2 Αυγούστου, 20223 Αυγούστου, 2022No Comments

H Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ σας καλεί να υποβάλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσιών
συντήρησης – υποστήριξης λογισμικού για την ΑΖΚ έτους 2022-23, σύμφωνα με:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 118 και του άρθρου 120, παρ.3 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.
    147/08.08.2016 τ.Α’) όπως ισχύει
  2. Την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ :22REQ011022470 2022-07-28
Έγκριση αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ :22REQ011041415 2022-08-02

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 11/08/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο της
Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, Φιλικής Εταιρείας 12, Θεσσαλονίκη Τ.Κ.54621. Το συνολικό ποσό
για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 2.852,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του
Κ.Α.Ε 64.01.07.0024 του προϋπολογισμού της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας , οικονομικού έτους
2022.

Διαβάστε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από εδώ.


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.