Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης προγράμματος καθοδήγησης στον κλάδο της αστικής μετακίνησης

By 27 Οκτωβρίου, 202129 Νοεμβρίου, 2021No Comments

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ σας καλεί να υποβάλλετε προσφορά για την υπηρεσία διοργάνωσης προγράμματος καθοδήγησης (mentoring) νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα/κλάδο της αστικής μετακίνησης (urban mobility), σύμφωνα με:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 118 και του άρθρου 120, παρ.3 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τ.Α’) όπως ισχύει
  2. Την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ:21REQ009439086  2021-10-27
Έγκριση αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ:21REQ009439298  2021-10-27

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 05/11/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, Φιλικής Εταιρείας 12, Θεσσαλονίκη Τ.Κ.54621.  Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 2.500,00 € πλέον του ΦΠΑ 24%, σε βάρος του Κ.Α.Ε   04.64.01.01.0025 του προϋπολογισμού της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, οικονομικού έτους 2021.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

  • Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στις οποίες θα αναγράφεται αναλυτικά το ποσό ανά είδος
  • Η αποδοχή της τεχνικής περιγραφής από τον ενδιαφερόμενο
  • Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται
  • Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και την τεχνική περιγραφή απορρίπτεται
  • Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση της αρμόδιας διεύθυνσης της ΑΖΚ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 και του άρ.74 του Ν.4412/2016 οι προσφορές των ενδιαφερομένων εκτός της οικονομικής τους προσφοράς να περιέχουν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Φορολογική ενημερότητα  (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών)
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα  (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών)

Πληροφορίες δίνονται από την Οικονομική Υπηρεσία της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας ΑΕ στο τηλ. 2316-019959 και στα γραφεία της οδού Φιλικής Εταιρείας 12, ΤΚ54621, Θεσσαλονίκη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  Η παρούσα θα δημοσιευτεί στον διαδικτυακό τόπο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας www.thessinnozone.gr

Αναλυτικά η πρόσκληση ενδιαφέροντος εδώ.


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.