Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Kάλυψη Yπηρεσίας Nομικής Yποστήριξης για την Α.Ζ.Κ. Α.Ε. Έτους 2024

By 30 Απριλίου, 20242 Μαΐου, 2024No Comments

H Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ σας καλεί να υποβάλετε προσφορά για την κάλυψη υπηρεσίας νομικής υποστήριξης για την Α.Ζ.Κ. Α.Ε. έτους 2024, σύμφωνα με:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 118 και του άρθρου 120, παρ.3 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τ.Α’) όπως ισχύει
  2. Την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ :24REQ014271146 2024-02-15
Έγκριση αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ :24REQ014652177 2024-04-23

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 13/05/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, Φιλικής Εταιρείας 12 & Ι. Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54621. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 5.801,10 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, σε βάρος του Κ.Α.Ε 04.64.01.02.0024 του προϋπολογισμού της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, έτους 2024.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.