Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Ανάθεση στην Εταιρεία “Ευρωκαθαριστική ΙΚΕ”, για την Παροχή Υπηρεσίας Γενικής Καθαριότητας και Συντήρησης Χώρων στην Έδρα της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε. έτους 2024.

By 30 Απριλίου, 20242 Μαΐου, 2024No Comments

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α’), όπως ισχύει.
  β) Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
  γ) Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
  δ) Του Ν.3489/2006 (ΦΕΚ 205/Α/02.10.2006) με τίτλο «Ζώνη Καινοτομίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  ε) Της αριθμ. 2606/27−5−2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μακεδονίας – Θράκης «Έγκριση Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» (Β΄ 1614), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  στ) Της υπ’ αριθμ. 22/23.02.2023 Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» για τον Διορισμό του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. της ΑΖΚ

Διαβάστε περισσότερα εδώ.


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.