ΝΕΑΠροκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε., νομικού προσώπου εποπτευόμενου από το Υπουργείο Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης), στο πλαίσιο της ενδοϋπουργικής κινητικότητας

By 15 Φεβρουαρίου, 2022No Comments

H Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές και επιτακτικές υποχρεώσεις της και προκειμένου να καλύψει τις σοβαρές και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες ενίσχυσης της Επιχειρησιακής Μονάδας Οικονομικών Υπηρεσιών με εξειδικευμένο προσωπικό, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση ενός (1) υπαλλήλου (μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, από τo Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 7 και 9 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 224), όπως ισχύουν.

Για αναλυτική περιγραφή της θέσης, των απαιτούμενων προσόντων καθώς και περισσότερων σχετικών πληροφοριών κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.

Προθεσμία υποβολής: 25 ΦΕΒ 2022, και ‘Ωρα 15.00, με email στο papatzika@thessinnozone.gr

Οι υποψήφιοι αποστέλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, η οποία απευθύνεται στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ και συνοδεύεται από το βιογραφικό σημείωμα και το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, μέχρι και την 25η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση papatzika@thessinnozone.gr, αναφέροντας στο θέμα ότι πρόκειται για την πρόσκληση της ενδοϋπουργικής κινητικότητας. Οι ως άνω ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες αιτήσεις των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων πρέπει να κοινοποιούνται και στις Δ/νσεις διοικητικής υποστήριξης της Υπηρεσίας τους καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του άμεσα Προϊσταμένου τους, προκειμένου να λάβουν γνώση.

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ.


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.