Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς Co-Working παραδοτέα 1.1.2 & 1.1.3

By 10 Αυγούστου, 202111 Οκτωβρίου, 2021No Comments

Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης των παραδοτέων 1.1.2 και 1.1.3, προϋπολογισμού 11.300,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο ‘Promoting entrepreneurship by supporting promising innovative ideas through pre-incubating mechanisms’ και ακρωνύμιοCO-WORKING του προγράμματος INTERREG V-A CBC PROGRAM GREECE – BULGARIA 2014 – 2020, προσκαλεί τους:

1. LEVER A.E. Σύμβουλοι Ανάπτυξης

26ης Οκτωβρίου 43 Limani Center, ΤΚ 546 27, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 552113, φαξ 2310 552114
Email: info@lever.gr

2. Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με Δ.Τ. Ειδήμων Σύμβουλοι Ανάπτυξης

ΕΡΑΤΟΥΣ 2, Τ.Κ. 55535, ΠΥΛΑΙΑ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. 2310/814400, φαξ: 2310/813511
e-mail:  info@idimon.gr

3. NEXUS Σύμβουλοι Ανάπτυξης 

Σπυρομήλιου 6, Τ.Κ. 60100, Κατερίνη
Τηλ.: 2351036077
Email: cons.nexus@gmail.com

να υποβάλουν σχετική έγγραφη προσφορά η οποία θα περιέχει:

Α) Τεχνική προσφορά.

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάλογο έργων για την τεκμηρίωση της συναφούς εμπειρίας και βιογραφικά σημειώματα της προτεινόμενης ομάδας έργου.

Συναφή έργα θεωρούνται έργα που έχουν ολοκληρωθεί ή υλοποιούνται και που αφορούν: α) στη διαχείριση τουλάχιστον τριών (3) έργων εδαφικής συνεργασίας.

Προς απόδειξη της εμπειρίας θα πρέπει να προσκομισθούν συμβάσεις, ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.

Τα μέλη της ομάδας έργου απαρτίζονται από:

  • Ένα στέλεχος απόφοιτος ΑΕΙ με τουλάχιστον πενταετή (5) εμπειρία στη διαχείριση έργων στο πλαίσιο των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας ως υπεύθυνος έργου.
  • Ένα στέλεχος απόφοιτος ΑΕΙ με τουλάχιστον τριετή (3) εμπειρία στην οικονομική διαχείριση έργων στο πλαίσιο των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας ως μέλος ομάδας έργου.

Β) Οικονομική προσφορά.

Τα ανωτέρω θα υποβληθούν σε καλά σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει διακριτά 2 υποφακέλους με την ένδειξη τεχνική –οικονομική προσφορά.

Oι προσφορές των ενδιαφερομένων εκτός της οικονομικής και τεχνικής τους προσφοράς, να περιέχουν σε ξεχωριστό φάκελο και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο). Η υποχρέωση αφορά ιδίως:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) το φυσικό πρόσωπο όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση.

2. Φορολογική ενημερότητα (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών)

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών)

4. Απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και την τεχνική περιγραφή απορρίπτεται.

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου οργάνου Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΖΚ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Οι προσφορές θα αποσταλούν στην διεύθυνση  Φ. Εταιρείας 12 & Ι. Τσιμισκή, 54621, Θεσσααλονίκη, έως και Τρίτη  31/08/2021 και ώρα 15.00.  Πέραν της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία προσφορά.

Αναλυτικά η πρόσκληση ενδιαφέροντος εδώ.


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.