Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την παροχή υπηρεσίας εξειδικευμένης καθοδήγησης στο πλαίσιο του προγράμματος επιτάχυνσης νεοφυών επιχειρήσεων (πακέτο εργασίας 3) του έργου EIT KIC Urban Mobility SGA22 22358

By 31 Μαΐου, 202223 Ιουνίου, 2022No Comments

H Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. καλεί τρεις (3) ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την παροχή υπηρεσίας εξειδικευμένης καθοδήγησης στο πλαίσιο του προγράμματος επιτάχυνσης νεοφυών επιχειρήσεων (πακέτο εργασίας 3) του έργου EIT KIC Urban Mobility SGA22 22358, σε συνέχεια του από 31.03.2022 συμβολαίου της ΑΖΚ και του ΕΙΤ KIC Urban Mobility, μέσω διαπραγμάτευσης (απ’ ευθείας ανάθεση)σύμφωνα με:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 118 και του άρθρου 120, παρ.3 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016  τ.Α’) όπως ισχύει
  2. Την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ :22REQ010658714 2022-05-31
Έγκριση αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ :22REQ010659023 2022-05-31

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 07/06/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, Φιλικής Εταιρείας 12, Θεσσαλονίκη Τ.Κ.54621. 

Διαβάστε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από εδώ.


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.