Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την παροχή υπηρεσιών αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, επιβλέψεις εργασιών και επισκευαστικών εργασιών μικρής έκτασης για τους συνεργατικούς χώρους συναντήσεων της ΑΖΚ, στο πλαίσιο του έργου “Co-Working” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ‘INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020’»

By 31 Μαΐου, 202223 Ιουνίου, 2022No Comments

H Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. σας καλεί να υποβάλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσιών αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, επιβλέψεις εργασιών και επισκευαστικών εργασιών μικρής έκτασης για τους συνεργατικούς χώρους συναντήσεων της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε., στο πλαίσιο του έργου ‘Promoting entrepreneurship by supporting promising innovative ideas through pre-incubating mechanisms’ με ακρωνύμιο CoWorking που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ‘INTERREGVAGreeceBulgaria 2014-2020’» , σύμφωνα με:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 118 και του άρθρου 120, παρ.3 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τ.Α’) όπως ισχύει
  2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Αρ. Πρωτ. 3004881/ΥΔ1244
  3. Τη Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) B6.3a.11
  4. Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Partnership Agreement)
  5. Την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ :22REQ010644208 2022-05-27
Έγκριση αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ :22REQ010653581 2022-05-30

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 07/06/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, Φιλικής Εταιρείας 12 & Ι. Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη Τ.Κ.54 621. 

Διαβάστε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από εδώ.


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.