Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντος μετά την από 04.2022 αναβλητική γνωμοδότηση του ΣτΕ για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) καθορισμού των ορίων του Θύλακα Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (ΘΥΚΔ) και την ανάγκη συμπλήρωσης των σχετικών επιμέρους τμημάτων του φακέλου, απαιτείται η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. (ΑΖΚ) να προβεί σε σειρά ενεργειών.

By 20 Ιουνίου, 202224 Ιουνίου, 2022No Comments

Μετά την από 04.2022 αναβλητική γνωμοδότηση του ΣτΕ για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ)
καθορισμού των ορίων του Θύλακα Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (ΘΥΚΔ) και την ανάγκη συμπλήρωσης
των σχετικών επιμέρους τμημάτων του φακέλου, απαιτείται η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. (ΑΖΚ) να
προβεί σε σειρά ενεργειών.
H ΑΖΚ σας καλεί να υποβάλετε προσφορά για την κάλυψη υπηρεσίας σύνταξης Φακέλου Προμελέτης
Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων για την έκδοση του ΠΔ καθορισμού των ορίων του ΘΥΚΔ της ΑΖΚ σύμφωνα
με:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 118 και του άρθρου 120, παρ.3 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016
    τ.Α’) όπως ισχύει
  2. Την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος

    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ :22REQ010745992 2022-06-15
Έγκριση αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ :22REQ010746374 2022-06-15
  • Διαβάστε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από εδώ.


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.