Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών της omnichannel στρατηγικής της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας για το β’ εξάμηνο του έτους 2022.

By 5 Αυγούστου, 2022No Comments

H Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. σας καλεί να υποβάλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσιών της
omnichannel στρατηγικής της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας για το β΄ εξάμηνο του έτους 2022
, σύμφωνα
με:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 118 και του άρθρου 120, παρ.3 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016
    τ.Α’) όπως ισχύει
  2. Την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ :22REQ011022470 2022-07-28
Έγκριση αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ :22REQ011041415 2022-08-02

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 01/09/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο της
Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, Φιλικής Εταιρείας 12 & Ι. Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη Τ.Κ.54 621. Το συνολικό ποσό
για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται σε 2.604,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.Ε
64.01.08.1024
του προϋπολογισμού της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, οικονομικού έτους 2022.

Διαβάστε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από εδώ.


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.