Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μελέτης τεκμηρίωσης με εφαρμογή στον Θ.Υ.Κ.Δ. Αργοδιατροφής

By 29 Νοεμβρίου, 202110 Δεκεμβρίου, 2021No Comments

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ σας καλεί να υποβάλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσιών μελέτης τεκμηρίωσης της κατ’ εξαίρεσης εφαρμογής πλαισίου ειδικών κινήτρων με εφαρμογή στον Θ.Υ.Κ.Δ. Αργοδιατροφής, σύμφωνα με:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 118 και του άρθρου 120, παρ.3 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τ.Α’) όπως ισχύει
 2. Την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ:21REQ009437625  2021-10-27
Έγκριση αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ:21REQ009437805  2021-10-27

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 3/12/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, Φιλικής Εταιρείας 12, Θεσσαλονίκη Τ.Κ.54621.  Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα δέκα οκτώ χιλιάδες είκοσι επτά ευρώ και τριάντα εννιά λεπτά (18.027,39 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, σε βάρος του Κ.Α.Ε   04.64.01.90.0029 του προϋπολογισμού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, οικονομικού έτους 2021.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

 • Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στις οποίες θα αναγράφεται αναλυτικά το ποσό ανά είδος
 • Η αποδοχή της τεχνικής περιγραφής από τον ενδιαφερόμενο
 • Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται
 • Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και την τεχνική περιγραφή απορρίπτεται
 • Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου οργάνου Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΖΚ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 και του άρ.74 του Ν.4412/2016 οι προσφορές των ενδιαφερομένων εκτός της οικονομικής τους προσφοράς να περιέχουν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου (πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο). Η υποχρέωση αφορά ιδίως:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) το φυσικό πρόσωπο όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση

 • Φορολογική ενημερότητα  (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών)
 • Ασφαλιστική ενημερότητα  (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
 • Απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής
 • Ομάδα Έργου στην οποία να τεκμηριώνεται, επί ποινή αποκλεισμού, η διεθνής εμπειρία
 • Μεθοδολογία και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Η διάρκεια υλοποίησης δεν θα υπερβαίνει επί ποινή αποκλεισμού τους δύο μήνες

Πληροφορίες δίνονται από την Οικονομική Υπηρεσία της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας ΑΕ στο τηλ. 2316-01961 και στα γραφεία της οδού Φιλικής Εταιρείας 12, TK 54621, Θεσσαλονίκη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  Η παρούσα θα δημοσιευτεί στον διαδικτυακό τόπο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας www.thessinnozone.gr

Αναλυτικά η πρόσκληση ενδιαφέροντος εδώ


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.