Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη υπηρεσίας νομικής υποστήριξης για την Α.Ζ.Κ. Α.Ε. έτους 2023.

By 15 Μαρτίου, 202320 Μαρτίου, 2023No Comments

H Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ σας καλεί να υποβάλετε προσφορά για την κάλυψη υπηρεσίας νομικής
υποστήριξης για την Α.Ζ.Κ. Α.Ε. έτους 2023
, σύμφωνα με:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 118 και του άρθρου 120, παρ.3 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016
    τ.Α’) όπως ισχύει
  2. Την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ :23REQ012287785 2023-03-14
Έγκριση αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ :23REQ012288888 2023-03-14

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 22/03/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο της
Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, Φιλικής Εταιρείας 12 & Ι. Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54621. Το συνολικό ποσό
για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 7.342,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων
κρατήσεων, σε βάρος του Κ.Α.Ε 04.64.01.02.0024 του προϋπολογισμού της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας,
έτους 2023.

Διαβάστε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.