Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη υπηρεσίας Λογιστικής Υποστήριξης για την Α.Ζ.Κ. Α.Ε. έτους 2022

By 22 Φεβρουαρίου, 202223 Φεβρουαρίου, 2022No Comments

H Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ καλεί 2 (δύο) ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλλουν προσφορά υπηρεσίας λογιστικής υποστήριξης για την Α.Ζ.Κ. Α.Ε. οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 118 και του άρθρου 120, παρ.3 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τ.Α’) όπως ισχύει
  2. Την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ:22REQ010067356 2022-02-16
Έγκριση αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ:22REQ010068029 2022-02-16

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 28/02/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, Φιλικής Εταιρείας 12 & Ι. Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 546 21. 

Διαβάστε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από εδώ.


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.