Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη για την παροχή υπηρεσιών γενικής καθαριότητας και συντήρησης χώρων στην έδρα της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε. για το έτος 2022

By 27 Μαΐου, 20229 Ιουνίου, 2022No Comments

H Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ σας καλεί να υποβάλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσιών γενικής καθαριότητας και συντήρησης χώρων στην έδρα της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε. για το έτος 2022, σύμφωνα με:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 118 και του άρθρου 120, παρ.3 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016  τ.Α’) όπως ισχύει
  2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Αρ. Πρωτ. 3004881/ΥΔ1244
  3. Τη Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract)  B6.3a.11
  4. Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Partnership Agreement)
  5. Την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ :22REQ010639663 2022-05-27
Εγκρίσεις αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ :22REQ010641831 2022-05-27, 22REQ010641845  2022-05-27        

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 03/06/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, Φιλικής Εταιρείας 12 & Ι. Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη Τ.Κ.54 621. 

Διαβάστε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από εδώ.


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.