Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ανοιχτού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ παροχής υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων 3.1.1,3.1.2, 3.1.4, 3.1.5, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 5.1.1, 5.1.2 & 5.1.3, στο πλαίσιο του έργου: Promoting entrepreneurship by supporting promising innovative ideas through pre-incubating mechanisms και ακρωνύμιο Co-Working με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας-τιμής

By 12 Απριλίου, 2022No Comments

Επαναπροκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού -μέσω ΕΣΗΔΗΣ- προϋπολογισμού 128.610,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την Παροχή  υπηρεσιών υλοποίησης των παραδοτέων 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Promoting entrepreneurship by supporting promising innovative ideas through pre-incubating mechanisms με ακρωνύμιο Co-Working».

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στα Πακέτα εργασίας 3, 4, &  5 της Πράξης : «Promoting entrepreneurship by supporting promising innovative ideas through pre-incubating mechanisms με ακρωνύμιο Co-Working» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014 -2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ.  70448 του Υπουργείου Ανάπτυξης-Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων και έχει λάβει κωδικό MIS 5070814.

  1. Αναθέτουσα Αρχή/Παραλαβή προκήρυξης: Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Φιλ. Εταιρείας 12 & Ι. Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη)
  2. Είδος σύμβασης/Αντικείμενο: Παροχή  υπηρεσιών υλοποίησης των παραδοτέων 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Promoting entrepreneurship by supporting promising innovative ideas through pre-incubating mechanisms με ακρωνύμιο Co-Working».
  3. Προϋπολογισμός έργου: 128.610,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
  4. Διάρκεια σύμβασης: Μέχρι 12/4/2023
  5. Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.
  6. Εγγυητική συμμετοχής: Ανέρχεται στο ποσό των 2.074,35€ (δύο χιλιάδες εβδομήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ)
  7. Γλώσσα: Ελληνική
  8. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών που πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
  9. Υποβολή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28η Απριλίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στις 3 Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΥΦΑΚΗΣ


Κατεβάστε το Τεύχος 04/2022 Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο “Co-Working” από εδώ: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΑΖΚΤΕΥΧΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ_signed 22PRO


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα εθνικά ταμεία των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα INTERREG V A CP  «GREECE- BULGARIA 2014-2020».


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.