ΕΡΓΑΠροκηρύξεις / Προσκλήσεις

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ παροχής υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 5.1.4, 5.1.5 στο πλαίσιο του έργου: Promoting entrepreneurship by supporting promising innovative ideas through pre-incubating mechanisms και ακρωνύμιο Co- Working με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας-τιμής

By 26 Ιανουαρίου, 2022No Comments

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού –μέσω ΕΣΗΔΗΣ- προϋπολογισμού 52.900,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής) για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την Παροχή  υπηρεσιών υλοποίησης των παραδοτέων 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 5.1.4, 5.1.5, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Promoting entrepreneurship by supporting promising innovative ideas through preincubating mechanisms με ακρωνύμιο CoWorking”.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Πακέτο εργασίας 2 & 5 της Πράξης : “Promoting entrepreneurship by supporting promising innovative ideas through preincubating mechanisms με ακρωνύμιο CoWorking” η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG VA GreeceBulgaria 2014 -2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ.  70448 του Υπουργείου Ανάπτυξης-Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων και έχει λάβει κωδικό MIS 5070814.

  1. Αναθέτουσα Αρχή/Παραλαβή προκήρυξης: Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Φιλ. Εταιρείας 12 & Ι. Τσιμισκή,  Θεσσαλονίκη).
  2. Είδος σύμβασης/Αντικείμενο: Παροχή  υπηρεσιών υλοποίησης των παραδοτέων 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 5.1.4, 5.1.5, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Promoting entrepreneurship by supporting promising innovative ideas through pre-incubating mechanisms με ακρωνύμιο Co-Working”.
  3. Προϋπολογισμός έργου: 52.900,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
  4. Διάρκεια σύμβασης: Μέχρι 12/4/2023.
  5. Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.
  6. Εγγυητική συμμετοχής: Ανέρχεται στο ποσό των 852,23€ (οχτακόσια πενήντα δύο ευρώ και είκοσι τρία λεπτά του ευρώ).
  7. Γλώσσα: Ελληνική.
  8. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών που πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
  9. Υποβολή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στις 21 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΥΦΑΚΗΣ


Κατεβάστε το Τεύχος 01/2022 Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο “Co-Working” από εδώ: ΤΕΥΧΟΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ_01_2022_2601_COWORKING_AZK.PDF


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα εθνικά ταμεία των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα INTERREG V A CP  «GREECE- BULGARIA 2014-2020».


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.