Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

By 2 Απριλίου, 20209 Απριλίου, 2020No Comments

H Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ σας καλεί να υποβάλετε προσφορά για την κάλυψη δαπάνης υπηρεσίας Συμβούλου σε θέματα Οργάνωσης, Ποιότητας και Επιχειρησιακής Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001) της ΑΖΚ ΑΕ για το έτος 2020, σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 118 και του άρθρου 120, παρ.3 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τ.Α’) όπως ισχύει
2. Την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ : 20REQ006495550 2020-03-30
Έγκριση αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ : 20REQ006500866 2020-03-31

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 10/04/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, Φιλικής Εταιρείας 12 & Ι. Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη Τ.Κ.54 621. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 1.500,00 € πλέον του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.Ε 04.64.01.90.0024 του προϋπολογισμού της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας , και συγκεκριμένα 1.000,00 € για το οικονομικό έτος 2020 και 500,00€ για το 2021 πλέον του ΦΠΑ της εν λόγω υπηρεσίας.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
• Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στις οποίες θα αναγράφεται αναλυτικά το ποσό ανά είδος
• Η αποδοχή της τεχνικής περιγραφής από τον ενδιαφερόμενο
• Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται
• Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και την τεχνική περιγραφή απορρίπτεται
• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη
• Η προσφορά των συμμετεχόντων θα πρέπει να αναφέρει ρητά ότι ισχύει για διάρκεια τριών (3) μηνών
• Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 στο πεδίο Ανάπτυξη και Επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.
• Οι συμμετέχοντες κατά το διάστημα της τελευταίας πενταετίας (2015 – 2019) να έχουν εμπειρία στην υποστήριξη ως προς την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 σε φορείς οργάνωσης και προώθησης καινοτομίας στην ελληνική επικράτεια. Προς απόδειξη των ανωτέρω, να κατατεθούν πιστά αντίγραφα συμβάσεων εκτέλεσης έργου ή αντίστοιχες βεβαιώσεις που θα έχουν εκδοθεί από τον αναθέτοντα φορέα.
Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της ΑΖΚ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 και του άρ.74 του Ν.4412/2016 οι προσφορές των ενδιαφερομένων εκτός της οικονομικής τους προσφοράς να περιέχουν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο). Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) το φυσικό πρόσωπο όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση
2. Φορολογική ενημερότητα (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών)
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών)
4. Έγγραφα τεκμηρίωσης της επαγγελματικής ικανότητας του αναδόχου
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού ISO 9001:2015.

Πληροφορίες δίνονται από την Οικονομική Υπηρεσία της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας ΑΕ στο τηλ. 2316 018635 και στα γραφεία της οδού Φιλικής Εταιρείας 12 & Ι. Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παρούσα θα δημοσιευτεί στον διαδικτυακό τόπο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας www.thessinnozone.gr

171_Πρόσκληση ενδιαφέροντος ISO


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.