Συγκριτική αξιολόγηση της διάχυσης καινοτομίας μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ στον τομέα των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών


Στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου NEWBITS, πραγματοποιήθηκε μια Συγκριτική αξιολόγηση της διάχυσης καινοτομίας στον τομέα των ΕΣΜ σε τρεις ειδικές θεματικές περιοχές:  1) Διαμοιρασμένη Κινητικότητα, 2) Κινητικότητα-ως-Υπηρεσία (MaaS), και 3) Συνδεδεμένα και Αυτόνομα Οχήματα (CAV).

Συγκριτική αξιολόγηση της διάχυσης καινοτομίας: Τι πρέπει να ληφθεί υπόψη;

Σύμφωνα με αυτήν την ανάλυση, το κρίσιμο σημείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την ΕΕ αλλά και τις ΗΠΑ, για την προώθηση της καινοτομίας στο πεδίο της Διαμοιρασμένης Κινητικότητας βρίσκεται στην υπέρβαση του εμποδίου της κρίσιμης μάζας και αυτό έγινε σε αρκετές περιπτώσεις με τη μαζική χρήση τεχνολογιών εντοπισμού και κοινωνικών δικτύων. Τα επιπρόσθετα στοιχεία επιτυχίας που αναγνωρίστηκαν είναι: α) η αύξηση της διαλειτουργικότητας και κοινή χρήση δεδομένων μεταξύ των πλατφορμών, β) η παροχή κινήτρων για την ενσωμάτωση των πολυτροπικών μεταφορών, γ) η επέκταση των προ-φόρων οφελών, δ) η δημιουργία κοινότητας αξιόπιστων χρηστών και ε) η ανάπτυξη μέτρων υποστηρικτικής πολιτικής.

Η MaaS βρίσκεται στα αρχικά στάδια διάχυσης στην ΕΕ, ενώ στις ΗΠΑ οργανωτικές και θεσμικές προκλήσεις έχουν αποτρέψει την ανάπτυξη. Δυνάμεις που οδήγησαν τη διάχυση της καινοτομίας βρέθηκαν πως είναι: i) η προθυμία του χρήστη να κινηθεί από την αυτοκινητο – κεντρική μετακίνηση, ii) η παρουσία πλειοψηφίας παρόχων ηλεκτρονικής πληρωμής, iii) το άνοιγμα δεδομένων και επιτρέποντας σε τρίτους να πωλούν τις υπηρεσίες τους, iv) η συνεργασία των ενδιαφερομένων μερών, v) τα κίνητρα για τους χρήστες και vi) η συμπερίληψη των MaaS μέσα στις περιφερειακές στρατηγικές για την πολιτική των μεταφορών. Από την άλλη μεριά, ως περιοριστικές δυνάμεις αναγνωρίστηκαν: i) προκλήσεις για τη χρήση μίας και μόνο εφαρμογής, ii) ισχυρός ανταγωνισμός της αγοράς, iii) η έλλειψη κρατικών επιδοτήσεων και φορολογικών ελαφρύνσεων και iv) η οικονομική πίεση στους διαχειριστές δημοσίων συγκοινωνιών σε περίπτωση που ζητούνται κέρδη από τις πωλήσεις εισιτηρίων και μηνιαίων συνδρομών.

Συγκριτική αξιολόγηση της διάχυσης καινοτομίας: Σχετικά με τα CAV

Η Συγκριτική Αξιολόγηση για τα CAV έχει αναγνωρίσει: την αποδοχή των χρηστών και την προθυμία τους να πληρώσουν, την προστασία δεδομένων και κυβερνο-ασφάλεια, την ηθική και νομική υπευθυνότητα, και τα θέματα κανονιστικής ρύθμισης και πολιτικής, ως τους πιο κρίσιμους παράγοντες για τη διάχυση της καινοτομίας. Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία, η προστασία δεδομένων δεν θεωρείται κρίσιμο εμπόδιο για τη διάχυση της καινοτομίας, ενώ θεωρείται ότι τα  CAV θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μετάβαση από την προσωπική ευθύνη σε ευθύνη του προϊόντος, γεγονός που θα επηρεάσει σημαντικά την Ασφαλιστική αγορά. Περαιτέρω προκλήσεις προκύπτουν επίσης από την ανάγκη για κανονιστικές δράσεις, όπως την επιβολή σε όλα τα νέα οχήματα ψηφιακή συνδεσιμότητα και δυνατότητες επικοινωνίας που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση μεταξύ τους και των οδικών υποδομών, καθορίζοντας ανοικτά πρότυπα τεχνολογίας και αναπτύσσοντας περιεκτικά εθνικά πλαίσια.

Η πλήρης Συγκριτική Αξιολόγηση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://newbits-project.eu/publications/deliverables/. Για να μάθετε περισσότερα για το έργο NEWBITS και τα πρόσφατα νέα που το αφορούν επισκεφτείτε τη σελίδα  www.newbits-project.eu και ακολουθείστε μας στο Twitter (@NEWBITS_CITS) και στην ομάδα στο LinkedIn (NEWBITS Project). Για ερωτήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε:

Mr. Xavier Leal
Project Manager NEWBITS
x.leal@ortelio.co.uk

Διάχυση καινοτομίας μπορεί να ορισθεί ως: “η διαδικασία με την οποία μια καινοτομία επικοινωνείται μέσω ορισμένων καναλιών με την πάροδο του χρόνου μεταξύ των μελών ενός κοινωνικού συστήματος. Η διάχυση είναι ένας ειδικός τύπος επικοινωνίας που αφορά την εξάπλωση μηνυμάτων που θεωρούνται νέες ιδέες. […] Η διάχυση έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα λόγω της νεωτερικότητας της ιδέας στο περιεχόμενο του μηνύματος” (Rogers E. M. (2003) Diffusion of Innovations. Fifth Edition.).Leave a Replynew address

Νέο Καθεστώς Προστασίας Δεδομένων – GDPR

Τρόποι για την καλύτερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.

Παρακολουθήστε live την εκδήλωση εδώ