Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας διεξαγωγής εκδήλωσης για την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.

By 8 Δεκεμβρίου, 202220 Μαρτίου, 2023No Comments

H Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. σας καλεί να υποβάλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσίας διεξαγωγής
εκδήλωσης για την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.
, σύμφωνα με:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 118 και του άρθρου 120, παρ.3 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016
    τ.Α’) όπως ισχύει
  2. Την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ :22REQ011762620 2022-12-08
Έγκριση αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ :22REQ011763632 2022-12-08

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 12/12/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στο πρωτόκολλο της
Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, Φιλικής Εταιρείας 12 & Ι. Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη Τ.Κ.54 621
. Το συνολικό ποσό
για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται σε 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.Ε
64.60.09.0024
του προϋπολογισμού της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, οικονομικού έτους 2022.

Διαβάστε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.