Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντας υποβολής προσφοράς για την προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού γραφείου για τον συνεργατικό χώρο και τον χώρο συναντήσεων της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε. στο πλαίσιο του έργου ‘Promoting entrepreneurship by supporting promising innovative ideas through pre-incubating mechanisms’ με ακρωνύμιο Co-Working που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ‘INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020’

By 15 Ιουλίου, 2022No Comments

H Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. σας καλεί να υποβάλετε προσφορά γιατην προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού γραφείου για τον συνεργατικό χώρο και τον χώρο συναντήσεων της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε. στο πλαίσιο του έργου ‘Promoting entrepreneurship by supporting promising innovative ideas through pre-incubating mechanisms’ με ακρωνύμιο Co-Working που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ‘INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020’, σύμφωνα με:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 118 και του άρθρου 120, παρ.3 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τ.Α’) όπως ισχύει
  2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Αρ. Πρωτ. 3004881/ΥΔ1244
  3. Τη Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) B6.3a.11
  4. Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Partnership Agreement)
  5. Την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ :22REQ010642783 2022-05-27
Έγκριση αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ :22REQ010643577 2022-05-27, 22REQ010643598 2022-05-27


Διαβάστε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από εδώ.


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.