Το έργο pArtneRshipfoRAddressiNGmEgatrends in ICT, με ακρωνύμιο ARRANGE-ICT, στοχεύει να ενώσει τα ΑΕΙ, την επιχειρηματικότητα και τη βιομηχανία προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ικανότητες και τις ανάγκες επαγγελματικού προφίλ στην αγορά εργασίας, να παρέχει καινοτόμες λύσεις για την αναντιστοιχία δεξιοτήτων και να προωθήσει βιώσιμες επιχειρηματικές ευκαιρίες μεταξύ πανεπιστημίου και αγοράς εργασίας. Στο έργο, στο οποίο η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖK) έχει ενεργό ρόλο, συμμετέχουν εταίροι από 3 χώρες: Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο.

Οι Στόχοι

Ο στόχος του έργου είναι να γεφυρώσει το τρέχον κενό ψηφιακών δεξιοτήτων στη νότια Ευρώπη ακολουθώντας την εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ηλεκτρονικές δεξιότητες για θέσεις εργασίας» καθώς επίσης να οικοδομήσει ένα οικοσύστημα βασικών συνεργατών για τη δημιουργία θύρας πρόσβασης σε ομάδες δεξιοτήτων που δεν εκπροσωπούνται. Επιπρόσθετα, το έργο στοχεύει στον εντοπισμό των υπο-εκπροσωπούμενων δεξιοτήτων, με το υπόβαθρο του φαινόμενου των ταλαντούχων ανθρώπων, που δεν έχουν τα παραδοσιακά διαπιστευτήρια για να αποκτήσουν μια καλή δουλειά και τους τομείς ΤΠΕ με τις πιο πιεστικές ανάγκες. Καίριος στόχος του έργου είναι η προώθηση επιχειρηματικών ευκαιριών, μέσω ενός έξυπνου κόμβου εργασίας, μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων νέων προγραμμάτων πρακτικής, που βασίζονται σε ΤΠΕ, κοινή επίβλεψη φοιτητών διδακτορικών σπουδών μεταξύ ΑΕΙ και βιομηχανίας και κοινής εποπτείας Bachelor‘s και Master‘s σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χώρους αγοράς και βιομηχανίας. Τέλος,  στόχος είναι να προβλεφθεί μια σειρά από νέες πρωτοβουλίες για να διασφαλιστεί ότι αυτές οι δεξιότητες προωθούνται επαρκώς στο πρόγραμμα σπουδών, στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, στις πρακτικές αξιολόγησης και στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

  • Έξυπνος Κόμβος Εργασίας (Smart Job Hub)
  • Μελέτη Διερεύνησης Δεξιοτήτων
  • Οδηγός για εκπαιδευτές
  • Εκσυγχρονισμένα προγράμματα σπουδών

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

  • Οκτώβριος 2018 – Μάιος 2019: Smart Job Hub
  • Ιούνιος 2019 – Αύγουστος 2020: Μελέτη Διερεύνησης
  • Ιούλιος 2019 – Φεβρουάριος 2020: Οδηγός για εκπαιδευτές
  • Ιανουάριος 2019 – Αύγουστος 2020: Εκσυγχρονισμένα προγράμματα σπουδών


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.