Ζώνη Καινοτομίας είναι ένα σύγχρονο εργαλείο επιστημονικής, τεχνολογικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης μιας περιοχής ή μιας χώρας ολόκληρης. Η Ελλάδα δημιουργεί ήδη τις βάσεις μιας τέτοιας ανάπτυξης με επίκεντρο τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης.

Με στόχο να μετατραπεί στα επόμενα χρόνια η Θεσσαλονίκη διεθνής κόμβος ανάπτυξης της γνώσης και της επιχειρηματικότητας που βασίζεται στη γνώση, η ελληνική πολιτεία θέσπισε τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης [Ζ.ΚΑΙ.Θ.] με το νόμο 3489/2006.

Η Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης είναι μοναδικό ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ στη ΝΑ Ευρώπη, κρατική πρωτοβουλία με σκοπό τη συγκέντρωση κρίσιμης μάζας εταιριών που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες και τη καινοτομία σε γεωγραφικά προσδιορισμένες περιοχές (θύλακες/πυρήνες) της Θεσσαλονίκης.

H Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. είναι ο ΦΟΡΕΑΣ σχεδιασμού, διαχείρισης και υλοποίησης του παραπάνω εγχειρήματος.