Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υπηρεσίες μηχανικού για την ανάπτυξη των απαραίτητων έργων υποδομής στη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης.

By 22 Ιουνίου, 2017No Comments

1. Με τον ν. 3489/2006 (ΦΕΚ 205 Α’ ) ως ισχύει, εντός των διοικητικών ορίων του Νομού Θεσσαλονίκης καθορίζεται Ζώνη με την επωνυμία «Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης» (Ζ.ΚΑΙ.Θ). Ως Ζ.ΚΑΙ.Θ. ορίζεται «η περιοχή εντός της οποίας εγκαθίστανται οργανισμοί, φορείς και επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μεταξύ των οποίων δημιουργείται ένα πεδίο διαρκούς συνέργειας και συνεργασίας με σκοπό την ανάπτυξη της έρευνας της καινοτομίας και της τεχνολογίας, σε τομείς που αφορούν στην ελληνική οικονομία και την αξιοποίησης των αποτελεσμάτων τους με την ενσωμάτωση τους σε παραγόμενα αγαθά ή υπηρεσίες από υφιστάμενες ή ιδρυόμενες καινοτόμους επιχειρήσεις».
Με την υπ’ αριθμ. 5064/613/09-05-2012 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης -Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίστηκαν τα όρια δραστηριοποίησης της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης.
Εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ. ορίζονται Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Δ.), οι οποίες ορίζονται «ως ειδικά διαμορφωμένες περιοχές εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ με την οποία έχουν άμεση οργανωτική και λειτουργική διασύνδεση ως χώροι υποδοχής, εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων, φορέων και ινστιτούτων, των οποίων οι δραστηριότητες εξυπηρετούν τον σκοπό της Ζ.ΚΑΙ.Θ.».
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2184/108826/01-09-2014 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων έγινε η δωρεάν παραχώρηση στην εταιρεία ‘’Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.’’ της χρήσης τμήματος εμβαδού 60.000 τ.μ., μετά υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων από το υπ’ αριθμ 696 τεμάχιο, αγροκτήματος Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης για χρονική διάρκεια 25 ετών, με δικαίωμα παράτασης για άλλα δέκα έτη με σκοπό την ίδρυση εντός αυτού Θύλακα Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων και σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται σε αυτήν.

2. Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. προχωρά άμεσα στη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης με αντικείμενο «Καθορισμός ορίων και λοιπών ρυθμίσεων και δεδομένων Θύλακα Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Δ.) εντός των ορίων της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης (Ζ.ΚΑΙ.Θ.), στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες μελέτης βιωσιμότητας του Θύλακα Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων στη Ζ.ΚΑΙ.Θ και στην προκήρυξη ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με ελάχιστο καθορισμένο μίσθωμα για την εκμίσθωση κτιρίων που παραχωρήθηκαν κατά χρήση στην Α.Ζ.Κ. Α.Ε.

3. Για τους παραπάνω λόγους, η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην κάλυψη σχετικών υπηρεσιών μηχανικού για την ανάπτυξη των απαραίτητων έργων υποδομής στη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης.

4. Οι τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις των υπό ανάθεση υπηρεσιών έχουν ως ακολούθως και περιλαμβάνουν:
• τον προγραμματισμό έργων και μελετών (έργα υποδομής, όπως π.χ. οικοδομικά, δικτύων κοινής ωφέλειας, περιβάλλοντος, ενέργειας, τηλεπικοινωνιακών δικτύων κλπ)
• τον σχεδιασμό εκπόνησης μελετών (όπως Χωροταξικών Μελετών, Στρατηγικών Μελετών για Δίκτυα Υποδομών καθώς και άλλων υποστηρικτικών μελετών) και τη διασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων
• την κατάρτιση των προδιαγραφών και των τευχών δημοπράτησης
• τη διενέργεια των διαγωνισμών, την επιλογή, την ανάθεση και την υπογραφή των συμβάσεων σε συνεργασία με τη νομική υπηρεσία και τη διεύθυνση μελετών της Α.Ζ.Κ. Α.Ε.
• την επίβλεψη της δημιουργίας και ενημέρωσης βάσεων δεδομένων χρήσεων γης, δραστηριοτήτων, υποδομών, οικονομικών δεδομένων και άλλων πληροφοριών της ευρύτερης περιοχής της Ζ.ΚΑΙ.Θ.
• την παρακολούθηση υλοποίησης έργων – συμβάσεων, επίβλεψη των κατασκευών και πιστοποίηση (Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο- εκτός πληρωμών-) των τεχνικών έργων που αναφέρονται παραπάνω.
Επιθυμητά Καθήκοντα και Αρμοδιότητες:
• Εκτέλεση περιπολίας (με όχημα & πεζή) για την ασφάλεια ενεργειακών εγκαταστάσεων
• Συνεργασία με τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις στο ΘΥΚΔ για θέματα κτηρίων και γης Επίβλεψη των εργασιών τρίτων (για θέματα ασφαλείας) εντός των εγκαταστάσεων
• Συντονισμός – επίβλεψη εργασιών συντήρησης εξοπλισμού σήμανσης και έργων προστασίας
• Σύνταξη και αναθεώρηση διαδικασιών και οδηγιών
• Αυτοψία για τη διαχείριση εμπλοκής με ιδιοκτησίες τρίτων σύμφωνα με την προβλεπόμενη σχετική νομοθεσία
• Ενημέρωση σχεδίων “ως κατασκευάσθη” (“As build”)
• Αξιολόγηση στοιχείων και σύνταξη αναφορών
• Συνεργασία με δημόσιες αρχές, οργανισμούς και άλλες επιχειρήσεις
• Ενημέρωση επί προδιαγραφών, προτύπων και κωδικών σχετικών με εγκαταστάσεις
• Εκπαίδευση προσωπικού σε τεχνικά θέματα
Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο τοπογράφου μηχανικού ή πολιτικού μηχανικού (Α.Ε.Ι. ή ισότιμου)
• Δικαίωμα υπογραφής μελετών
• Επαρκής γνώση σε θέματα τοπογραφίας και εδαφοτεχνικής
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο, κάτοχος πτυχίου τουλάχιστον επιπέδου Lower
• Γνώση χειρισμού Η/Υ (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)
• Γνώση σχεδίασης σε Autocad
• Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Β’ κατηγορίας
• Δυνατότητα μετακινήσεων
• Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες

5. Κατόπιν τούτου καλείστε να υποβάλετε την προσφορά σας στο Γραφείο 445 του 4ου ορόφου του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΤΚ 54123, Θεσσαλονίκη) ή ηλεκτρονικά στο info@thessinnozone.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03/07/2017 και ώρα 14:00. Προσφορά που κατατίθεται εκπρόθεσμα δεν γίνεται δεκτή. Η προσφορά, πρέπει να είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ανάδοχου.
Στον φάκελο προσφοράς υποχρεωτικά πρέπει να συμπεριληφθούν:
Α) Πλήρης οικονομική προσφορά για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών ελάχιστης διάρκειας 6 μηνών, η οποία δεν θα υπερβαίνει επί ποινή αποκλεισμού το ποσό των εννιακοσίων τριών ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (2.903,22 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α που αποτελεί τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής.
Β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν υφίσταται εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:
– Φυσικά πρόσωπα
– Διαχειριστές Ε.Π.Ε., ΙΚΕ, Ο.Ε. και Ε.Ε.
– Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε.
– Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
Δ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
Ε) Απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.
ΣΤ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προσφέρων αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στην παρ. 2 της παρούσας.
Ζ) Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαραίτητα προσόντα
6. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η πληρωμή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής οικονομικού έτους 2017. Η αμοιβή θα καταβάλλεται, μετά την έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας που προβλέπεται.


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.