Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής παρακολούθησης της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε για το έτος 2019


 

1. Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών λογιστικής παρακολούθησης της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε για το έτος 2019.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις των υπό ανάθεση υπηρεσιών έχουν ως ακολούθως και περιλαμβάνουν:
1.1 Λογιστική παρακολούθηση σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. στο πρόγραμμα μηχανογράφησης της Εταιρείας.
1.2 Συμφωνία Ταμείου και λοιπών λογαριασμών κάθε μήνα
1.3 Υπολογισμός και Αποστολή μέσω διαδικτύου Παρακρατούμενων φόρων
1.4 Αποστολή ΦΠΑ κάθε μήνα μέσω διαδικτύου
1.5 Σύνταξη Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων τέλους χρήσης.
1.6 Σύνταξη και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος
1.7 Τήρηση της μισθοδοσίας (Υπολογισμός, έκδοση και αποστολή ΑΠΔ, εκτύπωση αποδείξεων πληρωμής, εκτύπωση ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών, εκτύπωση μισθοδοτικών καταστάσεων, υπολογισμός υπερωριών και λοιπών επιπλέον αμοιβών, εξαγωγή αρχείων προκαταβολής-εξόφλησης μισθοδοσίας σύμφωνα με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών)
1.8 Συμβουλευτικές υπηρεσίες λογιστικής αναμόρφωσης μη εκπιπτόμενων δαπανών.
1.9 Συμπλήρωση διαφόρων στατιστικών και οικονομικών δελτίων που ζητούνται από τα αρμόδια υπουργεία και φορείς και αφορούν οικονομικά στοιχεία.
1.10 Την ενημέρωση της ΑΖΚ για τις τυχόν αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας σχετικές με το αντικείμενο των εργασιών του φορέα.

3. Κατόπιν τούτου καλείστε να υποβάλλετε την προσφορά σας στο Γραφείο 445 του 4ου ορόφου του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΤΚ 54123, Θεσσαλονίκη) ή ηλεκτρονικά στο info@thessinnozone.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/01/2019 και ώρα 14:30 μ.μ. Προσφορά που κατατίθεται εκπρόθεσμα δεν γίνεται δεκτή. Η προσφορά, πρέπει να είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ανάδοχου.
Στον φάκελο προσφοράς υποχρεωτικά πρέπει να συμπεριληφθούν:
Α) Οικονομική προσφορά για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών η οποία δεν θα υπερβαίνει επί ποινή αποκλεισμού το ποσό των οκτώ χιλιάδων εκατόν ογδόντα τέσσερα Ευρώ (8.184,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αποτελεί τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής.
Β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν υφίσταται εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:
– Φυσικά πρόσωπα
– Διαχειριστές Ε.Π.Ε., ΙΚΕ, Ο.Ε. και Ε.Ε.
– Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε.
– Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
Δ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
Ε) Απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.
ΣΤ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προσφέρων αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στην παρ. 2 της παρούσας.
4. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Η πληρωμή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής οικονομικού έτους 2019. Η αμοιβή θα καταβάλλεται, μετά την έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας που προβλέπεται.Leave a ReplyΕγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.

Νέο Καθεστώς Προστασίας Δεδομένων – GDPR

Τρόποι για την καλύτερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.

Παρακολουθήστε live την εκδήλωση εδώ