Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου για την ΑΖΚ ΑΕ.

By 21 Μαΐου, 2019No Comments

1. Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου για την ΑΖΚ ΑΕ.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις των υπό ανάθεση υπηρεσιών έχουν ως ακολούθως και περιλαμβάνουν:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ

1) Τέλος ενεργοποίησης και εγκατάστασης των υπηρεσιών 1 εφάπαξ

2) 2 φωνητικές γραμμές (μία τηλεφώνου & μία γραμμή φαξ), που θα περιλαμβάνουν απεριόριστες αστικές & υπεραστικές κλήσεις, τουλάχιστον 1600 λεπτά προς εθνικά κινητά & 200 προς Διεθνή τηλέφωνα, με ταχύτητα διαδικτύου κατά ελάχιστον 100mbps download & 10mbps upload. Επίσης η υπηρεσία θα παρέχει cloud τηλεφωνικό κέντρο, 6 IP συσκευές με 6 άδειες χρήσης, 4G Backup σε περίπτωση βλάβης του δικτύου, υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Ανά μήνα
(24 μήνες διάρκεια σύμβασης)

3. Κατόπιν τούτου καλείστε να υποβάλετε την προσφορά σας στο Γραφείο 445 της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε., Διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου, Θεσσαλονίκη ή ηλεκτρονικά στο info@thessinnozone.gr Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24/05/2019 και ώρα 14:30 μ.μ. Προσφορά που κατατίθεται εκπρόθεσμα δεν γίνεται δεκτή. Η προσφορά, πρέπει να είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ανάδοχου και θα πρέπει να έχει δέσμευση για ισχύ 3 μηνών. 

Στον φάκελο προσφοράς υποχρεωτικά πρέπει να συμπεριληφθούν:
Α) Οικονομική προσφορά για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.
Β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν υφίσταται εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:
– Φυσικά πρόσωπα
– Διαχειριστές Ε.Π.Ε., ΙΚΕ, Ο.Ε. και Ε.Ε.
– Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε.
– Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
Δ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
Ε) Απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.
ΣΤ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προσφέρων αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στην παρ. 2 της παρούσας.
Ζ) Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών Β-Ε, υπεύθυνη δήλωση προσκόμισής τους εντός 10 ημερών από την κατάθεση της προσφοράς.
4. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Η πληρωμή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής οικονομικού έτους 2019. Η αμοιβή θα καταβάλλεται, μετά την έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας που προβλέπεται.

Βρείτε συνημμένα την πρόσκληση ενδιαφέροντος σε Pdf 321_Πρόσκληση ενδιαφέροντος σταθερή τηλεφωνία συνημμένο


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.