Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Περίληψη της αρ.2548/23-8-2017 Προκήρυξης πλήρωσης της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου Α.Ζ.Κ. Α.Ε. (ΦΕΚ 854/τ.Γ΄/31-8-2017)

By 29 Σεπτεμβρίου, 2017No Comments

Περίληψη της αρ.2548/23-8-2017 Προκήρυξης πλήρωσης της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε. (ΦΕΚ 854/τ.Γ΄/31-8-2017).

Ο Υπουργός Εσωτερικών και η Υφυπουργός Εσωτερικών (Τομέα Μακεδονίας Θράκης), έχοντας υπόψη το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε.» και ιδίως το άρθρο 7 του Ν.3489/2006 «Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, προκηρύσσουν την πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε.» (στο εξής εταιρεία).

Για την επιλογή στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν, κατ ελάχιστο, ως κύρια προσόντα:

α) Πτυχίο πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου ιδρύματος της αλλοδαπής, σε γνωστικό αντικείμενο συγγενές με τους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας.

β) Προϋπηρεσία επί οκτώ (8) τουλάχιστον έτη σε θέση αυξημένης ευθύνης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, που πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών εγγράφων.

Επιπλέον των απαραίτητων προσόντων οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν σε πρόσθετα-επιθυμητά προσόντα, μετά και από προσωπική συνέντευξη, όπως τα προσόντα αυτά περιγράφονται στην οικεία προκήρυξη.

Δεν μπορούν να διοριστούν:

α) Όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ή πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν κατά την διάρκεια της θητείας τους στην θέση. β) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. γ) Όσοι καταδικάστηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, , υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία) , απάτη, κλοπή,

δωροδοκία, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δόλια χρεοκοπία, μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, εκβίαση, απιστία δικηγόρου, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. δ) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. ε) Όσοι λόγω καταδίκης έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. στ) Όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. ζ) Όσοι υπάλληλοι τελούν υπό καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών ετών, με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και, συγκεκριμένα, από κοινού, του Υπουργού Εσωτερικών και της Υφυπουργού Εσωτερικών (τομέα Μακεδονίας Θράκης). Η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η σχέση εργασίας διέπεται από το Καταστατικό, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της εταιρίας και την κείμενη νομοθεσία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος διορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και την Υφυπουργό Εσωτερικών (τομέα Μακεδονίας Θράκης) βάσει (τελικού) αξιολογικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων που υποβάλλεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η διαδικασία επιλογής θα βασισθεί στην εξέταση των αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών των υποψηφίων, μετά την οποία ακολουθεί διαδικασία συνέντευξης.

Για την αξιολόγηση των κύριων και πρόσθετων προσόντων η Επιτροπή Αξιολόγησης ακολουθεί σύστημα μοριοδότησης, που ορίζεται στην Προκήρυξη.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου Εταιρείας καλούνται να υποβάλλουν ή αποστείλουν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος περιέχει:

α) Αίτηση β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας γ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. δ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και γνώσης ξένων γλωσσών καθώς και πιστοποιητικά αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας. ε) Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας – προϋπηρεσίας. στ) Κάθε άλλο αποδεικτικό έγγραφο τεκμηρίωσης των κύριων και πρόσθετων προσόντων τους. ζ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν συντρέχουν τυχόν κωλύματα διορισμού σύμφωνα με την παράγραφο 5 της παρούσας η) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα τεκμηρίωσης είναι ακριβή και αληθή.

Όλα τα έγγραφα τα οποία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι επικυρώσιμα, θα πρέπει να προσκομιστούν, επί ποινή απόρριψης της αίτησης, νομίμως επικυρωμένα.

Οι φάκελοι υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο πρωτόκολλο της έδρα του Υπουργείου Εσωτερικών/Τομέα Μακεδονίας Θράκης: Γραφείο 210 του 2ου ορόφου, στο Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γραμματείας, Διοικητήριο», Αγ. Δημητρίου, 54123 Θεσσαλονίκη. Μετά την πρωτοκόλλησή τους, θα παραλαμβάνονται από το Γραμματέα της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Η αίτηση με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.

Αιτήσεις που δεν είναι δεόντως συμπληρωμένες ή είναι εκπρόθεσμες θα απορρίπτονται τεκμηριωμένα από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Ολόκληρη η Προκήρυξη (αρ.2548/23-8-2017 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και της Υφυπουργού Εσωτερικών (Τομέα Μακεδονίας Θράκης) έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 854/τ.Γ΄/31-8-2017) και έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 7ΗΣ3465ΧΘ7-2ΒΔ).

Η Περίληψη αυτή να δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες, μία (1) πανελλήνιας και μία (1) τοπικής κυκλοφορίας και να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας – Θράκης) και της Εταιρείας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ

Κατεβάστε την περίληψη της προκήρυξης εδώ


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.