ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Τα κριτήρια αποδοχής των επιχειρήσεων στη Ζ.ΚΑΙ.Θ., σύμφωνα με το νόμο 3489/06 αρ. 12 παρ.3 εκπονήθηκαν με μελέτη από την ίδια την Α.Ζ.Κ. ΑΕ. Η μελέτη των κριτηρίων καθώς και της μεθοδολογίας αξιολόγησης έχει υιοθετηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΖΚ Α.Ε. και αναμένεται η έκδοση σχετικής Κ.Υ.Α. από τα αρμόδια Υπουργεία.

Η διαδικασία έκδοσης άδειας σκοπιμότητας που εκδίδει η ΑΖΚ βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια και έχει σα στόχο τη δημιουργία μίας κρίσιμης μάζας καινοτόμων επιχειρήσεων που θα αποτελούν την αιχμή του δόρατος για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης στην προσπάθεια ανάδειξης της καινοτομίας σα βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Τα εξεταζόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν σε καινοτόμες δραστηριότητες που ενδιαφέρονται να εγκατασταθούν εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ. Τα επενδυτικά σχέδια ενδέχεται να αναφέρονται :

  • στην ίδρυση νέας δραστηριότητας η οποία προτίθεται να εγκαταστήσει το σύνολό της εντός της ΖΚΑΙΘ
  • σε υπάρχουσα δραστηριότητα η οποία προτίθεται να εγκαταστήσει εντός της ΖΚΑΙΘ νέα επέκταση των δραστηριοτήτων της και
  • σε υπάρχουσα δραστηριότητα η οποία ενδιαφέρεται να επεκτείνει τις δραστηριότητες της και να εγκαταστήσει το σύνολό τους εντός της ΖΚΑΙΘ)

Η όλη διαδικασία έχει στόχο την έκδοση άδειας σκοπιμότητας για την αποδοχή (ή μη) της εγκατάστασής εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και όχι την συγκριτική αξιολόγηση των αιτήσεων με στόχο την ιεράρχηση τους (μεθοδολογία που ακολουθείται σε ανταγωνιστικά προγράμματα και επιχορηγήσεις). Η λογική της βαθμολόγησης προσπαθεί να εντοπίσει αδύναμα σημεία σχεδιασμού στην αξιολογούμενη δραστηριότητα και επομένως τα σχόλια της αξιολόγησης μπορούν να θεωρηθούν σαν έμμεση υποβοήθηση βελτίωσής της.

Καθώς τα κριτήρια αποδοχής αφορούν στην εγκατάσταση εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και όχι την επένδυση στο εγχείρημα (άμεση ή έμμεση) , δεν αποτελούν διαδικασία τύπου «due diligence» αλλά ποιοτική αξιολόγηση της σκοπιμότητας σε τέσσερεις βασικές κατηγορίες κριτηρίων

A. Καινοτομία / Τεχνολογία / Τεχνογνωσία
1. Τεχνολογική καινοτομία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
2. Τεχνολογική εφικτότητα
3. Δυνατότητα διατήρησης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος βασιζόμενου στην καινοτομία
4. Διανοητική ιδιοκτησία

B. Στρατηγική και επιχειρησιακός σχεδιασμός 
1. Όραμα – αποστολή
2. Τοποθέτηση στην αγορά
3. Χρηματοοικονομική ανάλυση
4. Διάρθρωση επένδυσης
5. Χαρακτηρισμός δραστηριότητας ως «έντασης γνώσης»
6. Ανάλυση ευαισθησίας

C. Αναπτυξιακές συνεργασίες / Στρατηγικές συμμαχίες
1. Συμφωνίες / Στρατηγικές συμμαχίες
2. Συμβατότητα δραστηριότητας

D. Το ανθρώπινο δυναμικό 
1. Ερευνητική ομάδα
2. Επιχειρηματική ομάδα
3. Θέσεις εργασίας – δέσμευση βασικών στελεχών