Συνοπτικός Διαγωνισμός των υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση των δράσεων του έργου «Intelligent Cross Border Accelerator» _“iCBA”


Συνοπτικός Διαγωνισμός Υπηρεσιών Υποστήριξης ICBA Διακήρυξη Διαγωνισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI Τ.Ε.Υ.Δ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Σχέδιο Σύμβασης παροχής υπηρεσιώνLeave a ReplyΝέο Καθεστώς Προστασίας Δεδομένων – GDPR

Τρόποι για την καλύτερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.

Παρακολουθήστε live την εκδήλωση εδώ