Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Συμβουλευτική υποστήριξη ISO 9001:2015

By 18 Φεβρουαρίου, 2019No Comments

1. Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση υπηρεσιών για την κάλυψη δαπάνης ετήσιας συμβουλευτικής υποστήριξης της εταιρείας ως προς την εφαρμογή του υφιστάμενου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 που εφαρμόζει καθώς και υποστήριξη στην υποβολή αιτήματος διαχειριστικής επάρκειας (εφόσον πραγματοποιηθεί).
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις των υπό ανάθεση υπηρεσιών έχουν ως ακολούθως και περιλαμβάνουν:
• Αρχική επίσκεψη από στέλεχος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ στους χώρους της ΑΖΚ και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης.
• Συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη της ΑΖΚ.
• Υποστήριξη στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 (συντήρηση ΣΔΠ) και προετοιμασία της ΑΖΚ (τήρηση αρχείων, ανασκόπηση/στόχοι, διορθωτικές ενέργειες, επικαιροποίηση προμηθευτών κτλ) για την επιθεώρηση από το Φορέα Πιστοποίησης.
• Εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού της ΑΖΚ ως προς την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 (η διάρκεια της εκπαίδευσης εκτιμάται σε 1 ανθρωποημέρα).
• Διεξαγωγή συνολικής εσωτερικής επιθεώρησης (κάθετης και οριζόντιας) από στέλεχος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
• Παρουσία στελέχους του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης από τον επιλεγμένο Φορέα Πιστοποίησης.
• Υποστήριξη της ΑΖΚ για την άρση τυχόν μη συμμορφώσεων που δύναται να προκύψουν από την επιθεώρηση του Φορέα Πιστοποίησης.
• Συντήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, η οποία περιλαμβάνει επίσκεψη από στέλεχος/συνεργάτη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε τριμηνιαία βάση και έλεγχο τήρησης συμπλήρωσης των απαραίτητων εντύπων για την ομαλή εφαρμογή του Συστήματος.
• Υποστήριξη της ΑΖΚ στην υποβολή αιτήματος διαχειριστικής επάρκειας, εφόσον αυτό πραγματοποιηθεί εντός της χρονικής διάρκειας της σύμβασης.

3. Κατόπιν τούτου καλείστε να υποβάλετε την προσφορά σας στο Γραφείο 445 της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε., Διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου, Θεσσαλονίκη ή ηλεκτρονικά στο info@thessinnozone.gr Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27/02/2019 και ώρα 14:30 μ.μ. Προσφορά που κατατίθεται εκπρόθεσμα δεν γίνεται δεκτή. Η προσφορά, πρέπει να είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ανάδοχου.

Στον φάκελο προσφοράς υποχρεωτικά πρέπει να συμπεριληφθούν:
Α) Οικονομική προσφορά για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.
Β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν υφίσταται εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:
– Φυσικά πρόσωπα
– Διαχειριστές Ε.Π.Ε., ΙΚΕ, Ο.Ε. και Ε.Ε.
– Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε.
– Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
Δ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
Ε) Απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.
ΣΤ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προσφέρων αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στην παρ. 2 της παρούσας.
Ζ) Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών Β-Ε, υπεύθυνη δήλωση προσκόμισής τους εντός 10 ημερών από την κατάθεση της προσφοράς.
4. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Η πληρωμή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής οικονομικού έτους 2019. Η αμοιβή θα καταβάλλεται, μετά την έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας που προβλέπεται.


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.