Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντος μετάφρασης περιεχομένου των ιστοχώρων του Thessalonikι Innovation Friendly Destination

By 30 Μαΐου, 201911 Ιουνίου, 2019No Comments

H Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ σας καλεί να υποβάλλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης περιεχομένου των ιστοχώρων του Thessalonikι Innovation Friendly Destination , σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 118 και του άρθρου 120, παρ.3 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τ.Α’) όπως ισχύει
2. Την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ : 19REQ005034439 2019-05-30
Έγκριση αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ : 19REQ005034389 2019-05-30

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 03/06/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, Διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου, Θεσσαλονίκη Τ.Κ.54124. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 975 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.Ε 64.01.90.0001 του προϋπολογισμού της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας , οικονομικού έτους 2019.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
• Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στις οποίες θα αναγράφεται αναλυτικά το ποσό ανά είδος
• Η αποδοχή της τεχνικής περιγραφής από τον ενδιαφερόμενο
• Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται
• Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και την τεχνική περιγραφή απορρίπτεται
• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη
κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου οργάνου Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΖΚ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 και του άρ.74 του Ν.4412/2016 οι προσφορές των ενδιαφερομένων εκτός της οικονομικής τους προσφοράς να περιέχουν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Φορολογική ενημερότητα (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών)

Πληροφορίες δίνονται από την Οικονομική Υπηρεσία της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας ΑΕ στο τηλ. 2310-379481 και στα γραφεία της οδού Αγίου Δημητρίου Διοικητήριο, Θεσσαλονίκη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παρούσα θα δημοσιευτεί στον διαδικτυακό τόπο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας www.thessinnozone.gr

 


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.