Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια πόσιμου νερού- έξοδα φιλοξενίας για την Α.Ζ.Κ. Α.Ε. έτος 2019

By 18 Φεβρουαρίου, 20191 Μαρτίου, 2019No Comments

1.Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια νερού -έξοδα φιλοξενίας για εταιρική χρήση για το 2019.

Η προσφορά αφορά σε προμήθεια:
63 εξάδες εμφιαλωμένο νερό (6Χ1,5λίτρο)

2. Κατόπιν τούτου καλείστε να υποβάλλετε την προσφορά σας στο Γραφείο 445 του 4ου ορόφου του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΤΚ 54123, Θεσσαλονίκη) ή ηλεκτρονικά στο info@thessinnozone.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/02/2019 και ώρα 14:30 μ.μ. Προσφορά που κατατίθεται εκπρόθεσμα δεν γίνεται δεκτή. Η προσφορά, πρέπει να είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ανάδοχου.

Στον φάκελο προσφοράς υποχρεωτικά πρέπει να συμπεριληφθούν:
Α) Οικονομική προσφορά για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.
Β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
Γ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
Δ) Απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.
ΣΤ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προσφέρων αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς την εταιρεία μας.
3. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Η πληρωμή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής οικονομικού έτους 2019. Η αμοιβή θα καταβάλλεται, μετά την έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας που προβλέπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΥΦΑΚΗΣ


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.