Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ειδικού Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης έργων & ψηφιοποίησης διαδικασιών για την ΑΖΚ

By 5 Ιουνίου, 202010 Ιουνίου, 2020No Comments

Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. (ΑΖΚ) στο πλαίσιο λειτουργίας της, σας καλεί να υποβάλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσιών Ειδικού Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης έργων (project management) και ψηφιοποίησης διαδικασιών (digital transformation of processes).

Έχοντας υπόψη:
i) τις διατάξεις του Ν.4412/2016: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ147/Α/08-08-2016)
ii) την με αριθμ. πρωτ. …..απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 12.400,00 ευρώ (€) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), αφορά στο οικονομικό έτος 2020.
iii) Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 152/16.03.2020 συνεδρίασης του Δ.Σ.
iv) Την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ : 20REQ006824584 2020-06-05
Έγκριση αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ : 20REQ006824615 2020-06-05

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 10 Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο πρωτόκολλο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, Φιλικής Εταιρείας 12 & Ι. Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54 621. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 12.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.Ε 64.01.01.0025 του προϋπολογισμού της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας για όλη την διάρκεια της σύμβασης.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή προσφοράς είναι τα παρακάτω προσόντα::
1. εμπειρία στη διοίκηση σε οργανισμούς/εταιρείες χρήσης υψηλής τεχνολογίας (τουλάχιστον 10 έτη),
2. εμπειρία σε θέματα τεχνολογίας και καινοτομίας (κατά προτίμηση στον ιδιωτικό τομέα) (τουλάχιστον 10 έτη),
3. συμμετοχή σε τρέχοντα Ευρωπαϊκά προγράμματα (τουλάχιστον 2) καινοτομίας ως επιστημονικά υπεύθυνος ή αναπληρωτής υπεύθυνος ή συγγραφέας ή ενεργό μέλος παραχθέντος έργου,
4. ενεργή συμμετοχή και συνεργασία με όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή) σε θέματα τεχνολογίας,
5. εμπειρία σε έργα καινοτομίας και τεχνολογίας (κατά προτίμηση πληροφορικής, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ανοικτού κώδικα) (τουλάχιστον 2 έργα) και
6. γνώση και κατά προτίμηση συνεργασία και πρακτική εμπειρία με μεγάλες εταιρίες στο χώρο της τεχνολογίας (τόσο συμβούλων όσο και παρόχων λύσεων π.χ. Google, Microsoft, Amazon, Oracle, PwC, KPMG, Gartner κλπ.) καθώς είναι στόχος να δημιουργηθούν υποδομές για την ΑΖΚ σε δομές cloud.
Όλα τα παραπάνω τεκμηριώνονται από την προσκόμιση βιογραφικού σημειώματος, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
• Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων
• Η ανεπιφύλακτη αποδοχή της τεχνικής περιγραφής από τον ενδιαφερόμενο
• Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται
• Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και την τεχνική περιγραφή απορρίπτεται
• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη
Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου οργάνου Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΖΚ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 και του άρ.74 του Ν.4412/2016 οι προσφορές των ενδιαφερομένων εκτός της οικονομικής τους προσφοράς, η οποία υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο, να περιέχουν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο). Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) το φυσικό πρόσωπο όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση
2. Φορολογική ενημερότητα (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών)
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών)
Πληροφορίες δίνονται από την Οικονομική Υπηρεσία της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας ΑΕ στο τηλ. 2316018635και στα γραφεία της οδού Φιλικής Εταιρείας 12 και Ι. Τσιμισκή, 54621 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παρούσα θα δημοσιευτεί στον διαδικτυακό τόπο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας www.thessinnozone.gr

321_Πρόσκληση ενδιαφέροντος Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 2020


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.