Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συγγραφής και διαχείρισης Ηλεκτρονικού Περιεχομένου των ιστοχώρων του Thessaloniki Innovation Friendly Destination της ΑΖΚ ΑΕ.

By 18 Μαρτίου, 201921 Μαΐου, 2019No Comments

1.Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση υπηρεσιών συγγραφής και διαχείρισης Ηλεκτρονικού Περιεχομένου των ιστοχώρων του Thessaloniki Innovation Friendly Destination της ΑΖΚ ΑΕ για το έτος 2019.

2. Η περιγραφή των ζητούμενων υπηρεσιών και οι τεχνικές προδιαγραφές παρουσιάζονται σύμφωνα με τα παρακάτω:
Το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων της πρωτοβουλίας “Thessaloniki Innovation friendly
Destination”
investinthessaloniki.com doingbusinessinthessaloniki.org investinthessaloniki.org
innovativethessaloniki.org doingbusinessinthessaloniki.net investinthessaloniki.net
innovativethessaloniki.net doingbusinessinthessaloniki.com investinthessaloniki.com
innovativethessaloniki.com
είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της όπως αποτυπώνονται στα ιδρυτικά
κείμενά της.
Η αποτελεσματική προβολή στο διαδίκτυο και η αύξηση της επισκεψιμότητας των διαδικτυακών αυτών τόπων αποτελούν βασικούς αρχικούς στόχους της πρωτοβουλίας. Οι ζητούμενες υπηρεσίες αποσκοπούν στην (ημι)αυτοματοποιημένη παρόχευση και δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και σωστά δομημένου, τόσο νοηματικά όσο και συντακτικά, περιεχόμενου που θα χαρακτηρίζεται από αμεσότητα, επικαιρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια.
Οι υπηρεσίες θα αφορούν κείμενα προς μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα και θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
• παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιλογή περιεχομένου σχετικού με τα site της
• πρωτοβουλίας στο διαδίκτυο κυρίως από έγκριτα ειδησεογραφικά site και επώνυμα blogs
• (content discovery)
• συγγραφή και επιμέλεια περιεχομένου (content creation)
• διαχείριση περιεχομένου (content management)

Η διάρκεια της προσφερόμενης υπηρεσίας θα ορίζεται ετήσια (1 έτος), αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του επομένου έτους.

3. Κατόπιν τούτου καλείστε να υποβάλλετε την προσφορά σας στο Γραφείο 445 του 4ου ορόφου του Υπουργείου Εσωτερικών τομέας Μακεδονίας Θράκης (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΤΚ 54123, Θεσσαλονίκη) ή ηλεκτρονικά στο info@thessinnozone.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31/05/2019 και ώρα 14:00. Προσφορά που κατατίθεται εκπρόθεσμα δεν γίνεται δεκτή. Η προσφορά, πρέπει να είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ανάδοχου.
Στον φάκελο προσφοράς υποχρεωτικά πρέπει να συμπεριληφθούν:
Α) Οικονομική προσφορά για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών η οποία δεν θα υπερβαίνει επί ποινή αποκλεισμού το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αποτελεί τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής.
Β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν υφίσταται εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:
– Φυσικά πρόσωπα
– Διαχειριστές Ε.Π.Ε., ΙΚΕ, Ο.Ε. και Ε.Ε.
– Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε.
– Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
Δ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
Ε) Απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.
ΣΤ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προσφέρων αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στην παρ. 2 της παρούσας.
4. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Η πληρωμή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής οικονομικού έτους 2019. Η αμοιβή θα καταβάλλεται, μετά την έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας που προβλέπεται.


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.