Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη υπηρεσιών ασφάλισης αστικής ευθύνης της ΑZK έτος 2019

By 18 Φεβρουαρίου, 2019No Comments

1. Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση υπηρεσιών ασφάλισης αστικής ευθύνης της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας για το έτος 2019 .
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις των υπό ανάθεση υπηρεσιών έχουν ως ακολούθως και περιλαμβάνουν:
Ασφάλεια ενός έτους για την αστική ευθύνη της ΑΖΚ για το έτος 2019.
• Ανώτατο όριο Ασφαλιστικής ευθύνης Διευθυντικών Στελεχών 1.000.000€
Επιμέρους όρια ευθύνης
• Ευθύνη Εταιρίας 1.000.000€
• Εργατική Πρακτική Ασφαλισμένο Πρόσωπο 1.000.000€
• Εργατική Πρακτική Εταιρία 1.000.000€
• Ηθική βλάβη – Προσβολή Προσωπικότητας 250.000€
• Έξοδα υπεράσπισης για περιστατικό ρύπανσης 100.000€
• Έξοδα Υπεράσπισης/ Έξοδα Ερευνών για την Υγιεινή και την Ασφάλεια της Εργασίας 100.000€
• Έξοδα υπεράσπισης / Έξοδα Ερευνών Ασφαλιζόμενο Πρόσωπο 1.000.000€
• Έξοδα υπεράσπισης / Έξοδα Ερευνών Εταιρία 1.000.000€
• Χρηματικές ποινές 10.000€
Απαλλαγές για κάθε ζημιά που υπέστη η Εταιρεία από Απαίτηση εναντίον της / εναντίον Ασφαλισμένου προσώπου για Άδικη πράξη 2.500€.

3. Κατόπιν τούτου καλείστε να υποβάλλετε την προσφορά σας στο Γραφείο 445 του 4ου ορόφου του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΤΚ 54123, Θεσσαλονίκη) ή ηλεκτρονικά στο info@thessinnozone.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27/02/2019 και ώρα 14:30 μ.μ. Προσφορά που κατατίθεται εκπρόθεσμα δεν γίνεται δεκτή. Η προσφορά, πρέπει να είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ανάδοχου.
Στον φάκελο προσφοράς υποχρεωτικά πρέπει να συμπεριληφθούν:
Α) Οικονομική προσφορά για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.
Β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν υφίσταται εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:
– Φυσικά πρόσωπα
– Διαχειριστές Ε.Π.Ε., ΙΚΕ, Ο.Ε. και Ε.Ε.
– Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε.
– Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
Δ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
Ε) Απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.
ΣΤ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προσφέρων αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στην παρ. 2 της παρούσας.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών Β-Ε, υπεύθυνη δήλωση προσκόμισής τους εντός 10 ημερών από την κατάθεση της προσφοράς
4. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Η πληρωμή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής οικονομικού έτους 2019. Η αμοιβή θα καταβάλλεται, μετά την έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας που προβλέπεται.


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.