Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες νομικής συμβουλευτικής υποστήριξης για την ΑΖΚ ΑΕ.

By 28 Ιουνίου, 2017No Comments

1. Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. προτίθεται να προβεί κάλυψη υπηρεσιών νομικής συμβουλευτικής υποστήριξης για τις ανάγκες της νομικής λειτουργίας της.

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις των υπό ανάθεση υπηρεσιών έχουν ως ακολούθως και περιλαμβάνουν:
• Την Παροχή νομικών συμβουλών γραπτών και προφορικών επί των θεμάτων που άπτονται της καθημερινής λειτουργίας της ΑΖΚ και όλων των οργανικών μονάδων αυτής.
• Τον νομικό έλεγχο των συμβάσεων που συνάπτει η ΑΖΚ
• Την επεξεργασία – -πρόταση τροποποιήσεων του θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της ΑΖΚ
• Την επικοινωνία με αρμόδιους φορείς για επίλυση νομικών ζητημάτων που συνδέονται με την λειτουργία και την δραστηριότητα της Εταιρείας.

3. Επιθυμητά Καθήκοντα και Αρμοδιότητες:
• Χειρισμός και ερμηνεία νομικών ζητημάτων σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Οργάνων Διοίκησης της Εταιρείας (Δ.Σ. και Γ.Σ.), καθώς και των οργανικών μονάδων αυτής
• Παροχή νομικών συμβουλών προς την Γ.Σ. και Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα για τη διαφύλαξη και προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας αφενός, και την πραγματοποίηση του ιδρυτικού της σκοπού αφετέρου
• Διεκπεραίωση όλων των νομικών, εξωδίκων ή δικαστικών, υποθέσεων της Εταιρείας, με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων της, έναντι πρόσθετης αμοιβής στη βάση ειδικής συμφωνίας που υπόκειται στην έγκριση του Δ.Σ της Εταιρείας.
• Νομικός έλεγχος σχετικά με εμπράγματες ή ενοχικές δικαιοπραξίες που συνάπτει η εταιρεία και η παρακολούθηση νομικών ζητημάτων σχετικών με διαδικασίες διαγωνισμών, επιλογή Αναδόχου, υλοποίηση έργων, σύναψη συμβάσεων και συναφών ζητημάτων.

4. Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο νομικής (Α.Ε.Ι. ή ισότιμου)
• Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών (ημεδαπής ή αλλοδαπής)
• Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
• Δεκαετής επαγγελματική εμπειρία σε τομείς συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο του ευρωπαϊκού δικαίου
• Δυνατότητα μετακινήσεων

5. Κατόπιν τούτου καλείστε να υποβάλετε την προσφορά σας στο Γραφείο 445 του 4ου ορόφου του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΤΚ 54123, Θεσσαλονίκη) ή ηλεκτρονικά στο info@thessinnozone.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/07/2017 και ώρα 14:00. Προσφορά που κατατίθεται εκπρόθεσμα δεν γίνεται δεκτή. Η προσφορά, πρέπει να είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ανάδοχου.
Στον φάκελο προσφοράς υποχρεωτικά πρέπει να συμπεριληφθούν:
Α) Πλήρης οικονομική προσφορά για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών ελάχιστης διάρκειας 6 μηνών, η οποία δεν θα υπερβαίνει επί ποινή αποκλεισμού το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α που αποτελεί τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής.
Β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν υφίσταται εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:
– Φυσικά πρόσωπα
– Διαχειριστές Ε.Π.Ε., ΙΚΕ, Ο.Ε. και Ε.Ε.
– Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε.
– Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
Δ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
Ε) Απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.
ΣΤ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προσφέρων αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στην παρ. 2 της παρούσας.
Ζ) Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαραίτητα προσόντα
6. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

 


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.