Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών βιωματικών εργαστηρίων για το πρόγραμμα Παραγωγικό Σκασιαρχείο της AZK για το έτος 2019 -2020

By 26 Νοεμβρίου, 20192 Δεκεμβρίου, 2019No Comments

1. Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών βιωματικών εργαστηρίων για το πρόγραμμα Παραγωγικό Σκασιαρχείο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε για το έτος 2019 -2020.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις των υπό ανάθεση υπηρεσιών έχουν ως ακολούθως και περιλαμβάνουν:
Υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων από έμπειρους και ειδικά καταρτισμένους εκπαιδευτές με κύριο άξονα την καλύτερη κατανόηση των εφαρμογών που έχουν οι επιστήμες στην παραγωγική διαδικασία και στη λειτουργία μιας επιχείρησης. Τα βιωματικά εργαστήρια STEAM εφαρμόζουν ως εργαλείο εκμάθησης στους μαθητές την εκπαιδευτική μέθοδο STEAM με σκοπό την βαθύτερη κατανόηση των επιστημών στην πράξη. Το περιεχόμενο των εργαστηρίων βασίζεται στην γνώσεις που έχουν αποκτήσει οι συμμετέχοντες μέσα από το σχολικό περιβάλλον. Ωστόσο, διαφοροποιείται απόλυτα από τη διδακτέα ύλη καθώς περιλαμβάνει συνδυασμό διαθεματικών επιστημονικών θεμάτων και σύγχρονους τρόπους εφαρμογής τους μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων.
Τα βιωματικά εργαστήρια αφορούν την πραγματοποίηση μέχρι και 10 εργαστηρίων για το σχολικό έτος 2019-20120.

3. Κατόπιν τούτου καλείστε να υποβάλλετε την προσφορά σας στο Γραφείο 445 του 4ου ορόφου του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΤΚ 54123, Θεσσαλονίκη) ή ηλεκτρονικά στο info@thessinnozone.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29/12/2019 και ώρα 14:30 μ.μ. Προσφορά που κατατίθεται εκπρόθεσμα δεν γίνεται δεκτή. Η προσφορά, πρέπει να είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ανάδοχου.
Στον φάκελο προσφοράς υποχρεωτικά πρέπει να συμπεριληφθούν:
Α) Οικονομική προσφορά για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών η οποία δεν θα υπερβαίνει επί ποινή αποκλεισμού το ποσό των δύο χιλιάδων Ευρώ (2.000,00€) που αποτελεί τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής.
Β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν υφίσταται εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:
– Φυσικά πρόσωπα
– Διαχειριστές Ε.Π.Ε., ΙΚΕ, Ο.Ε. και Ε.Ε.
– Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε.
– Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
Δ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
Ε) Απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.
ΣΤ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προσφέρων αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στην παρ. 2 της παρούσας.
4. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Η πληρωμή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής οικονομικού έτους 2019 -2020. Η αμοιβή θα καταβάλλεται, μετά την έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας που προβλέπεται.

808_Πρόσκληση ενδιαφέροντος Βιωματικά Σεμινάρια 2019-2020


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.