Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού γραφείου για την Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας

By 21 Μαΐου, 201926 Απριλίου, 2021No Comments

1. Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας επίπλων και εξοπλισμού γραφείου για την Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις των υπό ανάθεση υπηρεσιών έχουν ως ακολούθως και περιλαμβάνουν:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ
Γραφείο σταθερό τραπέζι εργασίας
Γραφείο με επιφάνεια εργασίας από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης διαστάσεων (160Χ 080), με μετόπη.
Πλεονέκτημα θεωρείται αν εμπεριέχεται μηχανισμός πρόσδεσης μεταξύ των γραφείων ώστε να σχηματίζεται ενιαία επιφάνεια διαφόρων σχημάτων.
Υλικά κατασκευής: επιφάνεια εργασίας – μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, σκέλος: στιβαρός μεταλλικός με ηλεκτροστατική βαφή. Θα φέρει μεταλλικά πόδια σε σχήμα Π, χρώματος γκρι ή ανθρακί. Το χρώμα της μοριοσανίδας θα επιλεχθεί από τη Υπηρεσία. Τεμάχια 5
Γραφείο βοηθητικό – τραπέζι εργασίας (γωνία)
(Γραφείο με επιφάνεια εργασίας από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης διαστάσεων (080Χ 060).
Υλικά κατασκευής: επιφάνεια εργασίας – μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, σκέλος: στιβαρός μεταλλικός με ηλεκτροστατική βαφή. Θα φέρει μεταλλικά πόδια σε σχήμα Π, χρώματος γκρι ή ανθρακί. Θα περιλαμβάνει και μια μαργαρίτα χρωμίου (τάπα καλωδίων) Το χρώμα της μοριοσανίδας θα επιλεχθεί από τη Υπηρεσία. Τεμάχια 3

Τραπέζι συσκέψεων
Ορθογωνικό διαστάσεων τουλάχιστον 300Χ100Χ75, ώστε να χωράει κατά ελάχιστον 12 άτομα.
Η επιφάνεια εργασίας θα είναι από έγχρωμη μελαμίνη με τα περιθώρια καλυμμένα στις άκρες στην ίδια απόχρωση. Τα εξωτερικά πόδια θα είναι σχήματος Π σε γκρι ή ανθρακί χρώμα μεταλλικά, ενώ τα εσωτερικά θα έχουν δυνατότητα ρύθμισης καθ’ ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται η οριζοντιότητα.
Το χρώμα θα επιλεχθεί από τη Υπηρεσία και θα είναι ίδιου χρώματος με τα γραφεία εργασίας. Τεμάχια 1
Κάθισμα συνεργασίας (τραπέζι συσκέψεων)
Καθίσματα συνεργασίας με μπράτσο με υψηλή πλάτη. Η πλάτη και η έδρα θα παρέχουν την καλύτερη ανατομική και εργονομική δυνατότητα και θα είναι επενδυμένα από δερματίνη, σε χρώμα που θα επιλεγεί. Ο σκελετός του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένος από χαλύβδινο σωλήνα, κατάλληλα κουμπαρισμένο και συγκολλημμένο, ενώ τα πόδια των καθισμάτων θα είναι inox. Τεμάχια 12
Κάθισμα εργασίας
Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα στήριξης. Η πλάτη και η έδρα θα παρέχουν την καλύτερη ανατομική και εργονομική δυνατότητα και το υλικό κατασκευής θα είναι χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο γυαλισμένο ή βαμμένο. Η επένδυση του καθίσματος θα είναι μαύρη δερματίνη. Τεμάχια 2
Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη γραφείου, πλήρης με όλα τα μικρούλικά, κλειστή συνολικών διαστάσεων (084X042X195) (απόκλιση +-5). Η κάθε βιβλιοθήκη θα είναι δίφυλλη και το μπροστινό μέρος θα φέρει πόρτες σε όλο το ύψος και στο εσωτερικό της θα έχει κινητά ράφια. Στις πόρτες θα υπάρχουν κλειδαριές ασφαλείας, άριστης ποιότητας και χερούλια. Η βιβλιοθήκη θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης. Το χρώμα θα επιλεχθεί από τη Υπηρεσία και θα είναι ίδιο με τα γραφεία εργασίας. Τεμάχια 5
Ερμάρια-Τροχήλατη συρταριέρα
Τροχήλατες συρταριέρες από μελαμίνη με κατά ελάχιστον διαστάσεις (060Χ040Χ060). Θα διαθέτουν 3 συρτάρια εξ ολοκλήρου συρόμενα (total extension) και 1 συρτάρι μολυβοθήκη, καθώς και κλειδαριά (με δύο κλειδιά). Θα είναι κατασκευασμένες από έγχρωμη μελαμίνη και όλα τα εμφανή περιθώρια(σόκορα) των επιφανειών θα είναι καλυμμένα με ταινία από pvc πάχους τουλάχιστον 1,5 χιλ. στρογγυλεμένη στις άκρες στην ίδια απόχρωση. Το χρώμα θα επιλεχθεί από τη Υπηρεσία και θα είναι ίδιο με το χρώμα των γραφείων εργασίας. Τεμάχια 5

3. Κατόπιν τούτου καλείστε να υποβάλετε την προσφορά σας στο Γραφείο 445 της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε., Διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου, Θεσσαλονίκη ή ηλεκτρονικά στο info@thessinnozone.gr Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24/05/2019 και ώρα 14:30 μ.μ. Προσφορά που κατατίθεται εκπρόθεσμα δεν γίνεται δεκτή. Η προσφορά, πρέπει να είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ανάδοχου.  Η προσφορά των συμμετεχόντων θα πρέπει να αναφέρει ρητά ότι ισχύει για διάρκεια τριών (3) μηνών

Στον φάκελο προσφοράς υποχρεωτικά πρέπει να συμπεριληφθούν:
Α) Οικονομική προσφορά για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.
Β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν υφίσταται εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:
– Φυσικά πρόσωπα
– Διαχειριστές Ε.Π.Ε., ΙΚΕ, Ο.Ε. και Ε.Ε.
– Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε.
– Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
Δ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
Ε) Απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.
ΣΤ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προσφέρων αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στην παρ. 2 της παρούσας.
Ζ) Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών Β-Ε, υπεύθυνη δήλωση προσκόμισής τους εντός 10 ημερών από την κατάθεση της προσφοράς.
4. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Η πληρωμή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής οικονομικού έτους 2019. Η αμοιβή θα καταβάλλεται, μετά την έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας που προβλέπεται.

Βρείτε συνημμένα την πρόσκληση ενδιαφέροντος σε Pdf      Πρόσκληση ενδιαφέροντος έπιπλα 20052019


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.