ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΖΚ ΑΕ.


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την ανάγκη προμήθειας υπηρεσιών οργάνωσης και διεξαγωγής εκδηλώσεων για τις ανάγκες της ΑΖΚ έτος 2017

1. Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών οργάνωσης και διεξαγωγής εκδηλώσεων για το έτος 2017.

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις των υπό ανάθεση υπηρεσιών έχουν ως ακολούθως και περιλαμβάνουν:
• Μετακινήσεις (εισιτήρια, transfer)
• Υπηρεσίες VIP
• Διαχείριση του συνόλου των ξενοδοχειακών υπηρεσιών της εκδήλωσης
• On site γραφείο υποδοχής συνέδρων (Hospitality Desk)
• Δημιουργία πλήρους ταξιδιωτικού φακέλου
• Δημιουργία κοινωνικού προγράμματος, εκδρομών, ξεναγήσεων
• Συντονισμός ομιλητών και διαχείριση των VIP
• Διοργάνωση Τελετής Έναρξης
• Διαχείριση πιστοποιητικών παρακολούθησης
• Συντονισμός επισιτιστικών εκδηλώσεων (διαλείμματα καφέ, γεύματα, δείπνα)
• Συντονισμός κοινωνικών εκδηλώσεων (εκδρομές για συνοδούς μέλη, ξεναγήσεις)
• Συντονισμός ταξιδιωτικών υπηρεσιών
• Συντονισμός μεταφραστικών υπηρεσιών

3. Κατόπιν τούτου καλείστε να υποβάλλετε την προσφορά σας στο Γραφείο 445 της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε., Διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου, Θεσσαλονίκη ή ηλεκτρονικά στο info@thessinnozone.gr Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11/09/2017 και ώρα 14:30 μ.μ. Προσφορά που κατατίθεται εκπρόθεσμα δεν γίνεται δεκτή. Η προσφορά, πρέπει να είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ανάδοχου.

Στον φάκελο προσφοράς υποχρεωτικά πρέπει να συμπεριληφθούν:
Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν υφίσταται εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:
– Φυσικά πρόσωπα
– Διαχειριστές Ε.Π.Ε., ΙΚΕ, Ο.Ε. και Ε.Ε.
– Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε.
– Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του.
B) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
Γ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
Δ) Απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.
Ε) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προσφέρων αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στην παρ. 2 της παρούσας.

4. Κριτήριο ανάθεσης θα αποτελέσουν αποκλειστικά και μόνο ποιοτικά κριτήρια των συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 7 του νόμου 4412/2016.
Η πληρωμή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής οικονομικού έτους 2017. Η αμοιβή θα καταβάλλεται, μετά την έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας που προβλέπεται.Leave a ReplyΕγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.

Νέο Καθεστώς Προστασίας Δεδομένων – GDPR

Τρόποι για την καλύτερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.

Παρακολουθήστε live την εκδήλωση εδώ