Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΖΚ ΑΕ.

By 4 Σεπτεμβρίου, 2017No Comments

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την ανάγκη προμήθειας υπηρεσιών οργάνωσης και διεξαγωγής εκδηλώσεων για τις ανάγκες της ΑΖΚ έτος 2017

1. Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών οργάνωσης και διεξαγωγής εκδηλώσεων για το έτος 2017.

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις των υπό ανάθεση υπηρεσιών έχουν ως ακολούθως και περιλαμβάνουν:
• Μετακινήσεις (εισιτήρια, transfer)
• Υπηρεσίες VIP
• Διαχείριση του συνόλου των ξενοδοχειακών υπηρεσιών της εκδήλωσης
• On site γραφείο υποδοχής συνέδρων (Hospitality Desk)
• Δημιουργία πλήρους ταξιδιωτικού φακέλου
• Δημιουργία κοινωνικού προγράμματος, εκδρομών, ξεναγήσεων
• Συντονισμός ομιλητών και διαχείριση των VIP
• Διοργάνωση Τελετής Έναρξης
• Διαχείριση πιστοποιητικών παρακολούθησης
• Συντονισμός επισιτιστικών εκδηλώσεων (διαλείμματα καφέ, γεύματα, δείπνα)
• Συντονισμός κοινωνικών εκδηλώσεων (εκδρομές για συνοδούς μέλη, ξεναγήσεις)
• Συντονισμός ταξιδιωτικών υπηρεσιών
• Συντονισμός μεταφραστικών υπηρεσιών

3. Κατόπιν τούτου καλείστε να υποβάλλετε την προσφορά σας στο Γραφείο 445 της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε., Διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου, Θεσσαλονίκη ή ηλεκτρονικά στο info@thessinnozone.gr Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11/09/2017 και ώρα 14:30 μ.μ. Προσφορά που κατατίθεται εκπρόθεσμα δεν γίνεται δεκτή. Η προσφορά, πρέπει να είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ανάδοχου.

Στον φάκελο προσφοράς υποχρεωτικά πρέπει να συμπεριληφθούν:
Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν υφίσταται εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:
– Φυσικά πρόσωπα
– Διαχειριστές Ε.Π.Ε., ΙΚΕ, Ο.Ε. και Ε.Ε.
– Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε.
– Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του.
B) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
Γ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
Δ) Απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.
Ε) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προσφέρων αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στην παρ. 2 της παρούσας.

4. Κριτήριο ανάθεσης θα αποτελέσουν αποκλειστικά και μόνο ποιοτικά κριτήρια των συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 7 του νόμου 4412/2016.
Η πληρωμή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής οικονομικού έτους 2017. Η αμοιβή θα καταβάλλεται, μετά την έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας που προβλέπεται.


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.