Η παγκόσμια γεωργία βασίζεται κυρίως σε ορυκτές πηγές για την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των ενεργειακών της αναγκών και την υποστήριξη της γεωργικής παραγωγικότητας τόσο σε καλλιέργειες ανοιχτού αγρού, όσο και σε αγροτικές κατασκευές ελεγχόμενου περιβάλλοντος. Η αυξημένη χρήση ορυκτών καυσίμων και η υποβάθμιση των φυσικών αποθεμάτων άνθρακα από την ανθρωπογενή δραστηριότητα είναι γεγονός και έχει συσχετιστεί με την κλιματική αλλαγή.

Καινοτόμες τεχνολογίες και στρατηγικές, σχετιζόμενες με πιο βιώσιμη παραγωγή και χρήση ενέργειας, έχουν αναπτυχθεί τόσο από τη βιομηχανία όσο και από ερευνητικούς φορείς. Ωστόσο, στο γεωργικό τομέα, εξακολουθεί να υπάρχει ένα σημαντικό χάσμα ανάμεσα στην ύπαρξη τέτοιων τεχνολογιών/στρατηγικών και την ουσιαστική υιοθέτησή τους από τους γεωργούς της ΕΕ, ειδικά για το μεγάλο αριθμό μικρών και μεσαίων παραγωγών με περιορισμένη πρόσβαση στην πληροφορία.

Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος ενεργοποιήθηκε το έργο AgroFossilFree που αποτελεί μια 3ετής Συντονιστική και Υποστηρικτική Δράση (CSA) χρηματοδοτούμενη με 2 εκατομμύρια € από την ΕΕ (Η2020) με συντονιστή το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και 15 εταίρους από 9 χώρες της ΕΕ (Ιρλανδία, Ολλανδία, Γερμανία, Δανία Πολωνία, Ισπανία, Ιταλία, Βέλγιο και Ελλάδα). Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός πλαισίου μέσα στο οποίο οι κύριοι ενδιαφερόμενοι θα συνεργαστούν για να αξιολογήσουν και να προωθήσουν τις τρέχουσες Τεχνολογίες και Στρατηγικές για Ενέργεια που δεν προέρχεται από Ορυκτά Καύσιμα στην ευρωπαϊκή γεωργία.

Το έργο AgroFossilFree θα συνεισφέρει στην κατάρτιση των Στρατηγικών της ΕΕ (π.χ. στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη Στρατηγική Farm-to-Fork) καθώς στοχεύει στη μείωση της χρήσης ενέργειας που προέρχεται από ορυκτά καύσιμα σε κάθε είδους γεωργική διαδικασία, χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση παραγωγής και την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Θα προωθήσει την αποτελεσματική ανταλλαγή νέων ιδεών και πληροφοριών για να συμβάλλει στο κλείσιμο του προαναφερθέντος χάσματος. Αυτή η ανταλλαγή εξασφαλίζεται από την προσέγγιση πολλαπλών τύπων φορέων (Multi-actor Approach), έχοντας στην κοινοπραξία όχι μόνο επιστημονικούς φορείς, αλλά και παρόχους υπηρεσιών γεωργικών εφαρμογών, οργανώσεις γεωργών και βιομηχανικούς εταίρους, γεγονός που διασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των οπτικών για το ίδιο θέμα.

Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν:

  1. Αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης της ευρωπαϊκής γεωργίας αναφορικά με τη χρήση ενέργειας
  2. Εκτίμηση των υπαρχουσών αναγκών των γεωργών, επιτρέποντάς τους να βελτιώσουν την παραγωγή τους μέσω πιο αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας και μειωμένων εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (GHG), καταλήγοντας σε οικονομικά, αγρονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη
  3. Δημιουργία μιας ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας (AgEnergy Platform) που θα περιέχει όλες τις διαθέσιμες Τεχνολογίες και Στρατηγικές για Ενέργεια που δεν προέρχεται από Ορυκτά Καύσιμα, καθώς και μια Εργαλειοθήκη Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) που θα προτείνει καινοτομίες και οικονομικά εργαλεία βάσει των δεδομένων που θα εισάγονται από τον εκάστοτε χρήστη.
  4. Διερεύνηση και επισήμανση ευκαιριών χρηματοδότησης για την εφαρμογή τεχνολογιών/στρατηγικών μείωσης της ενέργειας ορυκτής προέλευσης στην ευρωπαϊκή γεωργία.
  5. Κατάρτιση οδικού χάρτη για την έρευνα που θα οδηγήσει σε νέες τεχνολογίες και στρατηγικές χρήσης ενέργειας για γεωργικές εφαρμογές χωρίς τη συμβολή ορυκτών πόρων
  6. Δημιουργία συστάσεων για πολιτικές από μέρους της ΕΕ για την αμεσότερη υιοθέτηση τέτοιων Τεχνολογιών και Στρατηγικών

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να δοθούν από την ιστοσελίδα του έργου (www.agrofossilfree.eu) και τα κοινωνικά δίκτυα (Twitter, Facebook και LinkedIn). Επίσης, για προσωπική πληροφόρηση, συντονιστής του έργου είναι ο Δρ. Θάνος Μπαλαφούτης (a.balafoutis@certh.gr), ενώ Διαχειριστής του είναι ο κ. Κωνσταντίνος Βαϊόπουλος (k.vaiopoulos@certh.gr).


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.