Πρόσκληση ενδιαφέροντος υπηρεσίας νομικής υποστήριξης για την Α.Ζ.Κ. Α.Ε. έτους 2021


H Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ σας καλεί να υποβάλετε προσφορά για την κάλυψη υπηρεσίας νομικής υποστήριξης για την Α.Ζ.Κ. Α.Ε. έτους 2021, σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 118 και του άρθρου 120, παρ.3 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τ.Α’) όπως ισχύει
2. Την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ : 21REQ008191508 2021-02-24
Έγκριση αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ : 21REQ008191843 2021-02-24

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 02/03/2021 , ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, Φιλικής Εταιρείας 12 & Ι. Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη Τ.Κ.54 621. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 7.700,00 € (για 11 μήνες) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, σε βάρος του Κ.Α.Ε 04.64.01.02.0024 του προϋπολογισμού της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας , έτους 2021.
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
• Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στις οποίες θα αναγράφεται αναλυτικά το ποσό ανά είδος
• Η αποδοχή της τεχνικής περιγραφής από τον ενδιαφερόμενο
• Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται
• Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και την τεχνική περιγραφή απορρίπτεται
• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη
• Η προσφορά των συμμετεχόντων θα πρέπει να αναφέρει ρητά ότι ισχύει για διάρκεια τριών (3) μηνών
Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου οργάνου Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΖΚ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 και του άρ.74 του Ν.4412/2016 οι προσφορές των ενδιαφερομένων εκτός της οικονομικής τους προσφοράς να περιέχουν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο). Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) το φυσικό πρόσωπο όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση
2. Φορολογική ενημερότητα (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών)
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών)
4. Απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.
Απαραίτητα προσόντα – καταλληλόλητα άσκησης επαγγέλματος:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα με αντικείμενο τις προς παροχή υπηρεσίες, ήτοι παροχή υπηρεσιών νομικών συμβουλών.
Ειδικότερα απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στον αντίστοιχο Δικηγορικό Σύλλογο ή επαγγελματικό επιμελητήριο στη χώρα εγκατάστασής τους και να διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου για παροχή υπηρεσιών νομικών συμβουλών.
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν προαχθεί σε δικηγόρο «παρ’ Αρείω Πάγω» ή αντίστοιχου Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας εγκατάστασής τους, να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και να διαθέτουν δεκαετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε τομείς συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο του ευρωπαϊκού οικονομικού δικαίου.

Πληροφορίες δίνονται από την Οικονομική Υπηρεσία της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας ΑΕ στο τηλ. 2316-018635 και στα γραφεία της οδού Φιλικής Εταιρείας 12 & Ι. Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παρούσα θα δημοσιευτεί στον διαδικτυακό τόπο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας www.thessinnozone.gr

091_Πρόσκληση ενδιαφέροντος νομικές υπηρεσίεςLeave a ReplyΝέο Καθεστώς Προστασίας Δεδομένων – GDPR

Τρόποι για την καλύτερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.

Παρακολουθήστε live την εκδήλωση εδώ